FİLYOS İLE YENİ UMUTLAR

FİLYOS İLE YENİ UMUTLAR

Filyos Projesi.
Limanı.
Endüstri merkezi.
Yerli ve milli doğalgazımız.
Serbest bölge.
Lojistik üssü.
On büyük üretim  ölçekli firmaların kurulması 
İstihdam sayısı ilk hedef 12 000
Yatırım tutarı 15 milyar.
Yerli doğalgazımız önce Filyos ‘ da karaya çıkacak, sonrada ülkemize dağıtımı yapılacak.
Rafineri kurulması tamamlanacak.
Filyos ülkemizin kale bir sanayi bölgesi oluyor.
Altyapılar tamamlanacak.
Üstyapılar tamamlanacak.
Sonuç bildirgesi de çok ama çok önemli ana başlıklar içeriyor.
Sayın Rektör hocamıza gerçekten önemle teşekkür.
Sayın Valimiz göreve geldiği  gün itibarı ile ilgili Filyos projesi hedeflerini ortaya koydu.
Tek tek çalışmaların içi doluyor.
Uygulamaya geçiyoruz.
Hem de suretle.
Filyos  Çlaıştayı da bu nedenle  önemli ve değerli.
Sayın Valimize de yürekken   çok teşekkür.
Sonuç bildirgesini bir kez daha köşemizde de değerlendirelim.
Çünkü çok  önemli başlıklar içeriyor.
Tam 56 kuruluşun katkı vermesi.
Pandemi döneminde yapılan bu çalıştay ülke geneli de çok dikkat çekti.
BEÜ bir kez daha tarih yazdı.
Sayın Valimizin dediği gibi BEÜ ilin lokomotifi olmaya devam ediyor.
BEÜ belirleyici.
BEÜ bilimsel verilerle ortaya çok daha somut realiteleri koyuyor.
Geleceğimiz şekilleniyor.
Ve bu konuda Zonguldak’ın tüm dinamikleri de katkı vermeli.
Destek vermeli.
İçi sığ ve derinliği olmayan sözde mesajlara  gündemi meşgul etmesinler.
Zonguldak’ın geleceği artık daha bilimsel şekilleniyor.
Bu duruma herkes ve bizler dahil katkı vermeliyiz.
En azından desteğimizi sağlamalıyız.
Filyos artık sanayi üssü.
Çevreye de saygılı bir sanayi üssü.
Yeşil ve doğa korunuyor.
Bu konuda bazı cılız sesleri de duysak da .
Herkes bu konuda zaten çok titiz ve hassas.
Sonuç bildirgesini tekrar köşemizde yayımlayalım.
Hatırlayalım.
Filyos Çalıştayı Sonuç Bildirgesi
Ülkemizin ekonomik açıdan kalkınmasında önemli rol oynayacak mega yatırımlardan birisi olan ‘Filyos Vadi Projesi’ne bilimsel katkı sunmak,  üniversite ve diğer paydaşlarla işbirliği kapsamında bilginin ilgili sektörlerde kullanılmasını sağlamak amacıyla Filyos Çalıştayını, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ev sahipliğinde 12-13 Şubat tarihlerinde gerçekleştirdik. Çalıştayda 54 (Ek-1) kurum/kuruluş, 6 odak gurubunda yaklaşık 80 katılımcı ile önceden belirlenen sorulara cevaplar arandı. Çalıştayın tüm süreçlerini içeren sonuç raporu daha sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır. Yaklaşık 3 aylık bir sürede hazırlanan ve iki günlük oturumla nihayetlenen çalıştay odak gruplarında ortaya çıkan görüş, öneri ve diğer hususlar aşağıda sıralanmıştır.
•    Filyos Vadi Projesi, çalıştaya katılan tüm paydaşların ittifak ettiği üzere ülkemizin geleceğine yön verecek mega projelerden biri olarak değerlendirilmiştir. 
•    Üniversite, ilgili kurum ve kuruluşlar ile sektör temsilcilerinin bir araya gelerek ortak akıl ile düşünme ve fikir üretme gayreti, çalıştayın temel misyonu olmuştur.
•    Tükettiği doğal gazın %99’unu ithal eden ülkemiz, son 33 yılda yaklaşık 800 milyar metreküp doğalgaz ithal etmiştir. Henüz keşfedilen gaz miktarı bile ülkemizin son 33 yılda tükettiği doğalgaz miktarının yarısına denk gelmektedir. Bu bağlamda bölgede keşfedilen doğalgaz kuyuları üretime geçtiğinde, ülkemizin yıllık doğalgaz ihtiyacının %30’unu karşılama kapasitesine sahip olabilecektir. Ülkemizin enerji talebi hızla artan bir ülke olduğu dikkate alındığında, doğalgaz keşfinin önemi daha da artmaktadır. Doğalgaz keşfinin hem ülkemizin enerji arz güvenliği hem de makroekonomik hedeflerini destekleyecek etkili bir adım olacağı anlaşılmaktadır.
•    Bölgede doğalgazın karaya çıkarılması ve işlenmesi yanında kurulması muhtemel yan sektörlerin katma değeri yüksek yüzlerce kimyasal ve petrokimya ürünü ticarileştirme potansiyeli Filyos Vadi Projesini ayrıca önemli kılmaktadır.
•    Marmara bölgesinin Türkiye’nin üretim üssü olması, yüksek maliyet ve iş yükünün giderek artıyor olması yeni benzer lojistik imkanlara sahip üretim alanlarını gerekli kılabilmektedir. Bu bağlamda “Ar-Ge Marmara’da üretim Filyos’ta” modeli bir alternatif olarak değerlendirilebilir ve bunun bir/ilk örneği de Filyos Vadi Projesi olabilir.
•    Filyos bölgesinin Ankara ve İstanbul’a yakın mesafede olması üretim/dağıtım ağı potansiyeline katkı sağlayacaktır.
•    Filyos Vadi Projesi tasarımı, projelendirilmesi ve şu ana kadarki yapım aşamalarının çevre dostu bir yaklaşımla uygulanageldiği görülmüştür. Bundan sonra yapılacak çalışmalarda aynı hassasiyetin gösterilmesi beklenmektedir.
•    Şu ana kadar yapıldığı gibi, Filyos projesinin uluslararası muhtemel kapasitesinin tanıtımının ve görünürlüğünün arttırılması önem arz etmektedir.
•    Karşılaştırmalı üstünlüklerdeki küçük değişimlerin uluslararası ticaretin yönü üzerinde belirleyici etki yarattığı düşünüldüğünde, enerjiye ulaşma ve lojistik üstünlükleri nedeniyle, Filyos Bölgesi katma değeri yüksek yatırımlar için bir cazibe merkezi olma kapasitesine sahiptir.
•    Projenin gerek lokasyonu gerek sunduğu diğer yatırım avantajları, ülkemizin öncelikli gereksinimleri ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nin uluslararası başarıları göz önünde bulundurularak    havacılık ve uzay sanayine yönelik yatırımların gerçekleştirilmesinin bölge ve ülkemiz ekonomisi ile istihdamına önemli katkılar sağlayacağı değerlendirilmiştir. 
•    Makro firmaların bölgede yer alması ve destekleyici (yan sanayii) firmaların çevre tesislerde yer alması, bununla birlikte altyapı yatırımlarına yönelik özel teşvik mekanizmalarının ve üst koordinasyon birimlerinin oluşturulması gerekmektedir.
•    Filyos Vadi Projesi içerisindeki endüstri bölgesi mevcut alanının genişletilmesi yönünde planların revize edilmesi, daha çok istihdamın sağlanması ve yeni üretim tesislerinin bölgeye kazandırılmasının önünü açacaktır.
•    Filyos Vadi Projesi tam olarak hayata geçtiğinde 10.000 kişinin üzerinde bir istihdam öngörülmektedir. Oluşması muhtemel nüfusun ihtiyaçları için eğitim, sağlık, sosyal donatı alanları başta olmak üzere tüm ihtiyaçlar konusunda şimdiden bir hazırlık yapılması gerekmektedir. 
•    Filyos projesinin ve içerisinde yer alan Filyos Limanın yeri lojistik merkezi olması açısından makro anlamda iyi bir lokasyondadır. Karayolu, havayolu, demiryolu ve denizyolu bağlantısı olan güçlü bir projedir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının makro planlamalarının ve buna bağlı gerçekleştirilen yatırımların yerinde olduğu düşünülmektedir.
•    Liman işletmeciliğinde otonom modellerin kurgulanması gerekmektedir. İşlemlerin hızlı ve maliyet avantajı sağlayabilmesi için yönetimin tek merkezden yapılmasına yönelik bir model önerilmektedir.
•    Filyos Limanının kısa vadede mevcut demiryolu ve karayolu ile bağlantısı sağlanmalıdır. Orta ve uzun vadede ise 3 deniz 3 liman projesi kapsamında ortaya çıkan Filyos, Mersin ve Çandarlı limanlarının bağlantısı yapılmalıdır. Böylece kuzey-güney, doğu-batı bağlantılarının güçlendirilmesine büyük katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.
•    AB mesleki yeterlilikler çerçevesinde liman ve lojistik merkezde yer alacak personellerin sertifikasyonlu eğitimine ve yetkinlik kazandırılmasına önem verilmelidir.
•    Bölgede ve hatta ülke genelinde üretilecek olan makine ve ekipman imalatı için sertifikasyon merkezlerinin oluşum süreçlerinin hızla tamamlanması, gerekli durumlarda bölgede merkez kurulması önerilmektedir.
•    İhtisas alanlarının oluşturulması verimliliği arttıracaktır.
•    Bölge üniversitelerinin işbirliği içinde olması ve ortak projeler yürütmesi, bölgeye yönelik projeler üretmesinin desteklenmesi, bu bağlamda bölgeye özel TÜBİTAK, Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları, KOSGEB aracılığıyla proje teşviklerinin verilmesi önerilmektedir.
•    Filyos Endüstri Bölgesi etrafında destekleyici tesislerin (OSB, ihtisas bölgesi vb.) oluşumunun desteklenmesi gerekmektedir. 
•    Üniversite öğrencilerinin staj/yarı zamanlı çalışma gibi modellerle desteklenmesi, bölgede üretim için gerekli nitelikli insan kaynağı oluşumuna katkı sağlayacaktır.
•    Bölge üniversitelerinde, ihtiyaç duyulan nitelikli iç gücünü sağlayacak önlisans, lisans ve lisansüstü programlarının açılması ve Filyos Endüstri Bölgesi’nde merkez/enstitü/bölüm-program gibi birimlerin kurulması oldukça önem arz etmektedir.
•    Filyos Vadi Projesi ile ilgili önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmalarda yurtdışı modeller incelenip olası senaryolar üzerinde durulmalıdır. 
•    Filyos Vadi Projesi’nin sosyo-ekonomik, kültürel, ekolojik ve diğer yönleri, ilgili paydaşlar tarafından ayrıca ele alınmalıdır. 
•    Alanında yetkin sektör temsilcileri ile öncü kurum-kuruluşların işbirliği yaparak bir sinerji ortamında görüşlerini paylaşması ve birbirinden haberdar olması Filyos Vadi Projesi’nin gelişmesinde çok önemli katkı sunmuştur. Farkındalık yaratması açısından Filyos Çalıştayının alanında ilk olması kayda değerdir. Çalıştayın her bir aşamasında katkı veren tüm paydaşlarımıza ve kamuoyuna duyurulmasında emeği geçen basın mensuplarına şükranlarımızı sunuyoruz.

Prof. Dr. Mustafa Çufalı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü

Ek1: Katılımcı Kurum/Kuruluşlar
A)    Üniversiteler .1.Akdeniz Üniversitesi, 2.    Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
3.    Bartın Üniversitesi, 4.Ege Üniversitesi, 5.Gazi Üniversitesi, 6.Gaziantep Üniversitesi     
7.    Gebze Teknik Üniversitesi, 8.Hacettepe Üniversitesi,9.    İstanbul Aydın Üniversitesi
10.    İstanbul Ticaret Üniversitesi, 11.İstanbul Üniversitesi, 12.Kapadokya Üniversitesi
13.    Karabük Üniversitesi, 14.Milli Savunma Üniversitesi, 15.    Ondokuz Mayıs Üniversitesi
16.    Sabancı Üniversitesi, 17.Sakarya Üniversitesi,18.TOBB ETÜ, 19.Trakya Üniversitesi
20.    Ufuk Üniversitesi, 21.Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, B)    Kamu ve Özel Sektör Kuruluşları 
22.    BAKKA ,23.Baykal Akü, 24.Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı
25.    Demiryolu Taşımacılığı Derneği, 26.Deniz Ticaret Odası
27.    Diş Malzemeleri Sanayici ve İşadamları Derneği (DİŞSİAD)
28.    Elektrik Mühendisleri Odası,29.    Enerji Bakanlığı
30.    EPDK Doğal Gaz Dağıtım,31.HAVELSAN
32.    İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası (İMEAK)
33.    Lojistik Derneği,34.Makina İmalatçıları Birliği,35.Makine İmalat Sanayi Dernekleri Federasyonu (MAKFED)
36.    Zonguldak Maden Makinaları İmalatçıları Derneği (MAKZON)
37.    Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun (MKEK)
38.    ROKETSAN , 39.    SAHA İstanbul,40.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,41.    SANDVIK Türkiye
42.    TOBB ,43.TUSAŞ/TAI, 43.TÜBİTAK, 45.TÜBİTAK SAGE, 46.TÜLOMSAŞ, 47.Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) ,48.Türkiye Enerji Vakfı (TENVA)
49.    Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO),50.    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 
51.    Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü, 52.Zonguldak TEKNOPARK,53.Zonguldak Valiliği
54.    ZONHAV A.Ş.

Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2021, 17:56
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner5

banner12

banner38

banner4

banner37

banner39