PREFABRİK WC ALIMI VE MONTAJI İLE SEYYAR WC KABİNİ ALIMI EREĞLİ BELEDİYESİ MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ

.PREFABRİK WC ALIMI VE MONTAJI İLE SEYYAR WC KABİNİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü...

PREFABRİK WC ALIMI VE MONTAJI İLE SEYYAR WC KABİNİ ALIMI EREĞLİ BELEDİYESİ MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ

.PREFABRİK WC ALIMI VE MONTAJI İLE SEYYAR WC KABİNİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                           : 2018/142169

1-İdarenin

 1. a) Adresi : MURTAZA MAH.YUKARI BEYÇAYIRI SOK.NO:39 67300                                                                                 EREĞLİ/ZONGULDAK
 2. b) Telefon ve faks numarası : 3723331401 - 3723331408
 3. c) Elektronik Posta Adresi : muhammeterarslan@kdzeregli.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)                        : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı : 30.30 M2 PREFABRİK WC ALIMI VE MONTAJI İLE 150                                                                            x 150 CM. 2 ADET SEYYAR WC KABİNİ ALIMI

                                                                       Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde                                                                                bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. b) Teslim yeri : 1 KISIM PREFABRİK WC ALIMI VE MONTAJI TESLİMİ                                                                                     ŞEHİR MEZARLIĞINA, 2.KISIM SEYYAR WC KABİNİ                                                                   TESLİMİ BELEDİYE BELEN ŞANTİYESİNE TESLİM EDİLECEKTİR.
 2. c) Teslim tarihi : 10 .05.2018-23.06.2018

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer : MURTAZA MAH. YUKARI BEYÇAYIRI SOKAK NO:39                                                                                EREĞLİ / ZONGULDAK
 2. b) Tarihi ve saati : 10.04.2018 - 14:00
 3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı YAZI İŞLERİ MÜD.MURTAZA MAH. YUKARI BEYÇAYIRI SOKAK NO:39 KDZ.EREĞLİ / ZONGULDAK adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar YAZI İŞLERİ MÜD .MURTAZA MAH. YUKARI BEYÇAYIRI SOKAK NO:39 KDZ.EREĞLİ / ZONGULDAK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 4. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Okunma Sayısı: 117
Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2018, 12:02
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner13

banner4