SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI (LPG) ALINACAKTIR.

K.EREĞLİ DZ. İK. DST. K MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENELKURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK


Sıvılaştırılmış...

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI (LPG) ALINACAKTIR.

K.EREĞLİ DZ. İK. DST. K MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENELKURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK


Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İhale Kayıt Numarası

:

2018/5601

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

EREGLI IKMAL DESTEK KOMUTANLIGI 67300 EREĞLİ/ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası

:

3723150800 - 3723150837

c) Elektronik Posta Adresi

:

eregli.ikmal@dzkk.tsk.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

12.500 Kg. LPG Tanklarının Dolumu (Dökme Ticari Propan)

1.575 Kg. 45 Kg.lık Tüpler Halinde Ticari Propan
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Karadeniz Bölge Komutanlığı Karargâh Destek Komutanlığı

c) Teslim tarihi

:

İhale konusu mal, 01 Şubat 2018 - 31 Ocak 2019 tarihleri arasında idarece verilecek tebligatlara istinaden partiler halinde teslim edilecektir. Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlama tebligatı ile işe başlama tarihi bildirilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Karadeniz Bölge Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Ereğli/ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati

:

16.01.2018 - 14:30


  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
    4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
    4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Satın alınacak malın, 5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Kanunu (5307 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 5728, 5522, 5374 Sayılı Kanunlar da dahil olmak üzere) gereği LPG dağıtıcı lisansına sahip kuruluş/firmalardan alınması gerektiğinden söz konusu kanunda geçen ``DAĞITICI LİSANS`` belgesi, isteklinin rafineri veya ithalatçı olması durumunda, kamu kurum ve kuruluşlarınca verilmiş RAFİNERİ VEYA İTHALATÇI OLDUKLARINI GÖSTERİR BELGELER, (ÖTV mükellefi olmayan akaryakıt istasyonları veya LPG bayilerinden yapılan alımlarda ÖTV istisna uygulanması mümkün olmayacağından, akaryakıt istasyonları veya LPG bayileri bu ihaleye katılamaz.)

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 5 TRY (Türk Lirası) karşılığı Karadeniz Bölge Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Ereğli/ZONGULDAK adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karadeniz Bölge Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Ereğli/ZONGULDAK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Okunma Sayısı: 178
Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2018, 12:02
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER