T.C. ZONGULDAK VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Karadeniz Ereğli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Karadeniz Ereğli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde bulunan 9,00 m² lik 1 Adet sıcak 1 Adet Soğuk Otomat İçin kullanım alanı kiralama...

T.C. ZONGULDAK VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Karadeniz Ereğli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Karadeniz Ereğli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde bulunan 9,00 m² lik 1 Adet sıcak 1 Adet Soğuk Otomat İçin kullanım alanı kiralama işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun  35. maddesinin c bendi gereğince açık teklif usulü ile ihale edilecektir.

  1. İdarenin

a)Adresi :Karadeniz Ereğli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi-Kavaklık Mah. Devrek Yolu Cad.No:72/201 Kdz.Ereğli/ZONGULDAK

b ) Telefon – Faks Numarası : (372) 323 51 00- (372) 323 51 03

c ) Elektronik Posta Adresi (varsa) : zonguldakeregli.adsm@saglik.gov.tr

  1. İhale Konusu taşınmazın

İli:                                          : Zonguldak

İlçesi                                      : Ereğli

Mahalle/Köyü                         : Kavaklık Mah. Devrek Yolu Cad.

Mevkii                                   : Değirmen Yüzü

Pafta No / Cilt No                   : f26b25d1c/2

Ada No / Sayfa No                : 1055/187

Parsel No / Sıra No                                : 1

Yüzölçümü                             : 9,00 m² (Krokide Mevcut 2.000 m² Alan İçerisinde)

Cinsi                                       : Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 1 Adet Sıcak 2 Adet Soğuk Otomat İçin Kullanım Alanı.

Niteliği                                   : Karadeniz Ereğli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi bünyesinde mevcut hasta, hasta yakınları ve hastane personeli ihtiyaçlarına yönelik 1 adet sıcak 2 adet soğuk otomat için kullanım alanın kiraya verilmesi işidir.

Kiralanan yerin yüzölçümü   : 9,00 m²                  

Kiralanan taşınmazın süresi : 01.02.2018-31.12.2020 Tarihleri Arası 35 Ay’dır

ilk yıl tahmini kira bedeli     : 2.439,96-TL

  1. İhalenin

a ) Yapılacağı Yer    : Karadeniz Ereğli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İhale Salonu

b ) Tarihi – Saati     : 09/01/2018 Salı Günü/Saat:10:00

 

       Muhammen Bedeli  :

 

       

 

    Tahmin edilen yıllık kira Bedeli

    1-1 Sıcak 2 Soğuk Otomat İçin Kullanım Alanı :  2.439,96-TL

 

 

 

 

 

Geçici Teminat Tutarı           : 250,00-TL (ikiyüzelliTürkLirası)’dir.

  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler

4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:

4.1.1. Gerçek kişilerin onaylı Nüfus Cüzdanı örneği

4.1.1.1.Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı adres bilgisi

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Tüzel kişi olması halinde, Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Vekaleten İhaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

4.1.4. Her sayfası imzalanmış Kiralama Şartnamesi

4.1.5. Geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi mutlaka belirtilmelidir. Bu tarih 12/03/2018 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

4.1.6 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.7. Şekli ve içeriği Şartnamede belirtilen teklif mektubu ve cetveli

-Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60(Altmış) takvim günü olacaktır.

4.1.8.İhaleye katılacak olan isteklilerin, ihale dokümanı satın almaları zorunludur. İstekliler ihale dokümanı satın alma makbuzunu teklif zarfı ile birlikte komisyona sunacaklardır. İhale dokümanı satış bedeli 50,00 TL dir.

-Bu ihalede İstekliler tekliflerini, birim fiyat teklif cetvelinde belirtildiği gibi teklif vereceklerdir.

-Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Karadeniz Ereğli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Evrak kayıt servisine teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir. 

-Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz. İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dâhilinde satın alma biriminde bedelsiz olarak görülebilir. Postayla Teklifte bulunacak isteklilerin iadeli taahhütlü gönderecekleri usulüne uygun olarak hazırlanmış teklifleri ile birlikte istenilen belgelerin ihale saatine kadar ihale komisyonuna ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelen gecikmeler nedeniyle ihale komisyonuna ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. Sözleşme süresi 31.12.2020 tarihinde sona erer. İlk yıl için kira bedelinin dörtte biri sözleşmenin düzenlenmesinden önce, kalanı üçer aylık dönemler halinde üç eşit taksitle, müteakip yıllar kira bedelleri ise, üçer aylık dönemler halinde dört eşit taksitle ödenir.

İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.                                                  

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                              

Okunma Sayısı: 220
Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2018, 12:02
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER