TOPLAM 56 ADET Ø 600 MM HDPE SPİRAL SARIMLI DRENAJ BORUSU ALIMI (7 METRELİK BOY GRUPLARI HALİNDE TİP 6) KARADENİZ EREĞLİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Toplam 56 adet Ø 600 mm HDPE Spiral Sarımlı Drenaj Borusu Alımı (7 metrelik Boy Grupları Halinde Tip 6) alımı 4734 sayılı...

TOPLAM 56 ADET Ø 600 MM HDPE SPİRAL SARIMLI DRENAJ BORUSU ALIMI (7 METRELİK BOY GRUPLARI HALİNDE TİP 6) KARADENİZ EREĞLİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Toplam 56 adet Ø 600 mm HDPE Spiral Sarımlı Drenaj Borusu Alımı (7 metrelik Boy Grupları Halinde Tip 6) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2018/21147

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Müftü Mahallesi Orman Küme Evler Erdemir Ofis Yolu Kdz.Eregli 67300 KDZ.EREĞLİ EREĞLİ/ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası

:

3723237010 - 3723237011

c) Elektronik Posta Adresi

:

mehmettanyel@ogm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Toplam 56 adet Ø 600 mm HDPE Spiral Sarımlı Drenaj Borusu Alımı (7 metrelik Boy Grupları Halinde Tip 6) 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Kdz Ereğli Orman İşletme Müdürlüğü Ambarı

c) Teslim tarihi

:

2018 YILI ŞUBAT AYI %100


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Kdz.Ereğli Orman İşletme Müdürlüğü EREĞLİ /ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati

:

26.01.2018 - 14:30


 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
  4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

Yetkili Satıcı olduklarına dair belgeyi teklif ile birlikte verilecektir. 

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Orman İşletme Müdürlüğünün belirleyeceği noktaya yükleme, taşıma, boşaltma ve istifleme işleri yükleniciye ait olmak üzere yapılacaktır.

4.3.3.

4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:

İhaleye teklif vermek isteyenler HDPE spiral sarımlı borular TİP 6 ve TS 12132 standardı gereklerini karşılayacak özellikte olmalıdır. TSE Kurumu tarafından verilmiş TS 12132 belgesini verecektir.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Teslim edilecek mallara ait teknik şartnamede istenen standartları sağladığını  gösterir katalog  adaylardan istenecektir


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kdz.Ereğli Orman İşletme Müdürlüğü Muhasebe Servisi adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kdz.Ereğli Orman İşletme Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 80 (seksen) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Okunma Sayısı: 799
Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2018, 12:02
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER