Filyos endüstri bölgesi yeni yol haritası belirlendi

Zonguldak ve Ülkemiz ekonomisi için stratejik öneme haiz olan Filyos Endüstri Bölgesi'nin yeni yol haritasının belirlendiği....

Filyos endüstri bölgesi yeni yol haritası belirlendi

Zonguldak ve Ülkemiz ekonomisi için stratejik öneme haiz olan Filyos Endüstri Bölgesinin yeni yol haritasının belirlendiği Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği 9 Şubat 2018 tarih ve 30327 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Endüstri bölgelerinin kurulması, yönetimi ve işletilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelik ile Endüstri Bölgeleri Koordinasyon Kurulu ve yönetici şirketin teşkili, görevleri ve çalışmaları, endüstri bölgelerinin yer seçimi, kamulaştırılması, ihalesi, altyapı ve üstyapısı için gerekli etüt, plan ve projelerin yaptırılması, onaylanması veya vize edilmesi, ilgili ruhsat ve izinlerin verilmesi, inşaat işlerinin yapılması, tahsis edilen ödeneklerin harcanması, yatırım izninin verilmesi, münferit yatırım yeri ve özel endüstri bölgelerinin kurulması, yönetilmesi ve faaliyete geçmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
Büyük ölçekli yatırımlar, istihdam ve üretim vurgusu yapılarak oluşturulan mevzuat ile yeni ve profesyonel bir yönetim tarzının geliştirilmesi amacıyla ‘‘Yönetici Şirket’’ modeli getirildi. Endüstri bölgelerindeki birçok izin ve ruhsatın Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilebilmesi sağlanarak bölgede yatırım yapacak firmaların bürokratik süreçleri hızlandırılıp kolaylaştırıldı.
Endüstri Bölgeleri Yönetmeliğinin; 10. ve 39. Maddelerine göre Bölgenin yönetimi ve işletilmesinden sorumlu olarak kurulacak olan yönetici şirket Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası tarafından kurulacak.
Bölgenin yönetimi ve işletilmesinden sorumlu olarak kurulacak olan yönetici şirkete; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalar, yerel yönetimler, bankalar ve finans kurumları, bölgede sınai faaliyet yürüten yerli ve yabancı özel hukuk tüzel kişileri, konuyla ilgili vakıf, kooperatif ve dernekler, ilgili kamu kuruluşları ve ihracatçı birlikleri kurucu ya da sonradan ortak olabilecekler. Yabancı özel hukuk tüzel kişileri 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yönetici şirkete iştirak edebilecekler.
Yönetici şirketin görev ve sorumlulukları şunlar olacak;
a) Bölgeyi yönetmek ve işletmek,
b) Bölgede sunulan hizmetlerin karşılığı olarak yatırımcılardan katılım paylarını tahsil etmek,
c) Hem Bakanlık hem de yönetici şirket tarafından gerekli harcamaları karşılanarak yatırıma hazır hale getirilen bölgelerin altyapı ve üstyapısına ilişkin bakım, onarım, yenileme ve benzeri işlere ait harcamaları yapmak,
d) Bölgede atık su, katı atık, toprak kirliliği, gürültü ve hava kirliliği, tehlikeli tıbbi atık, radyoaktif madde ve tehlikeli kimyasalların yönetimi, yangından korunma ve yangınla mücadele, acil durum planlarının hazırlanması ve koordinasyonu, tahliye, ilk yardım ve acil tıbbi müdahale ile doğal afetler ve benzeri konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde çalışıp gerekli harcamaları yapmak ve ilgili mevzuat çerçevesinde önlemleri almak,
e) Bölge için gerekli olan temizlik, elektrik, içme ve kullanma suyu, arıtma, doğal gaz, akaryakıt, ısıtma ve havalandırma, dağıtım şebekeleri, kanalizasyon, bölge içi yollar, ses ve veri iletişimi, bilişim hizmetleri ve benzeri hizmetlerin sağlanması ve kesintisiz olarak sürmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde çalışıp gerekli harcamaları yapmak ve ilgili mevzuat çerçevesinde önlemleri almak,
f) Altyapı ve üstyapı inşaatlarının seyri ile ilgili Bakanlığa altı ayda bir rapor sunmak,
g) Her yılın sonunda kendisinin ve bölge içerisinde yer alan yatırımcıların gerçekleştirdiği faaliyetlerin etki değerlendirmesini yapmak ve bu konuda düzenlenen raporun bir örneğini Bakanlığa göndermek,
ğ) Yatırımcıların faaliyetleriyle ilgili Bakanlık tarafından istenilen ek bilgi ve belgeleri belirlenen sürede ve formata uygun olarak göndermek,
h) Her türlü hesap ve işlemlerini yeminli mali müşavire inceletmek,
ı) Bakanlığın bölgede yapacağı her türlü kontrol ve denetim faaliyetleri için gerekli çalışma ortamını hazırlamak,
i) Bakanlığın Bölge için vereceği diğer görevleri yapmak.
Konu ile ilgili açıklama yapan Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, önümüzdeki günlerde lansmanı yapılacak olan Filyos Endüstri Bölgesinde yer alacak muhtemel sektörlerin; Çevreye duyarlı orta-yüksek teknolojili sektörler olan;
Elektrikli teçhizat imalatı,
Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı,
Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı,
Diğer ulaşım araçlarının imalatı,
Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı,
Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı,
Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgili makinelerin imalatı,
Silah ve mühimmat (cephane) imalatı,
Tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve gereçlerin imalatına ilişkin sektörler olacağını ifade ederek; Filyos Endüstri Bölgesinin Zonguladak’a, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diledi.

Okunma Sayısı: 4683
Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2018, 17:09
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner5

banner4