Mesleki yeterlilik belgenizi aldınız mı?

Mesleki yeterlilik belgenizi aldınız mı?

Mesleki yeterlilik belgenizi aldınız mı?

İş Sağlığı veGüvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğişiklikYapılmasına Dair Kanun Tasarısı 4 Nisan 2015 tarihinde Türkiye Büyük MilletMeclisi Genel Kurulunda kabul edilerek 6645 sayılı kanun numarası ile Tehlikelive Çok Tehlikeli İşlerde çalışanların alması zorunlu hale getirilen MeslekiYeterlilik Belgenizi aldınız mı?

CEZAİ YAPTIRIMI VAR ANCAKTEŞVİKLER DE SÖZ KONUSU

Yetkilendirilmiş BelgeKuruluşu (YBK) Bölge Temsilcisi Savaş Aydın , “Karadeniz Ereğli, Zonguldak,Karabük, Düzce ve çevresindeki birçok il ve ilçede Mesleki Yeterlilik Belgesiedindirme konusunda sınavlar yaptık. Bakanlık tarafından belirlenen 48 meslekgurubunda talep eden firmalara ve adaylara belgelerini teslim ettik. Belgesizpersonel çalıştıran firmalara cezai yaptırımlar olduğu gibi belge talepedenlere Bakanlık tarafından çeşitli teşvikler de söz konusu. “dedi.

Mesleki Yeterlilikbelgeleri (MYK) ile ilgili açıklamalarda bulunan Yetkilendirilmiş BelgeKuruluşu (YBK) Bölge Temsilcisi Savaş Aydın ‘‘Belge Zorunluluğu değil, Cezalarertelenmişti.’’ dedi. 31 Aralık 2016 da bu geçiş sürecinin de sona ereceğini,Belge ihtiyacı olanların en kısa sürede Akredite YBK’lar ile irtibata geçereksınav programlarına dahil olmaları ve sınavlarda başarı göstermelerigerektiğini hatırlattı. Sınavlarda başarılı olan adayların Sınav ve Belgeücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılandığını da belirtenAydın, Belge İhtiyacı olanların 0532 2466167 nolu telefondan kendisineulaşabileceklerini ifade etti.

MYK MESLEKİYETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU NEDİR?

İş Sağlığı ve GüvenliğiKanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik YapılmasınaDair Kanun Tasarısı 4 Nisan 2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi GenelKurulunda kabul edilerek 6645 sayılı kanun numarası ile yasalaştı. Kanun 5544sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda da önemli değişiklikler yaptı.Budeğişikliklerin en önemlilerinden biri şüphesiz çalışma ve iş dünyasınıyakından ilgilendiren belge zorunluluğu getirilen meslekler olmuştur. Kanunagöre; “Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumutarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacaktebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren oniki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göreMesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır.”

BİREYLER İÇİNAVANTAJLARI

Ulusal yeterliliklertemel alınarak yapılan ölçme değerlendirme sonucunda alınan belge, kişiye birişe başvururken sahip olduğu bilgi, beceri ve yetkinlikleri sergileme olanağıvermektedir.

Ulusal yeterlilikler yaygınve informal öğrenmenin tanınmasına imkan verdiği için bireyler kişiselgelişimlerini daha çeşitli ve esnek yollarla sağlayabilirler. Mesleki ilerlemeyolları daha açık hale geldiğinden kariyer hareketliliği desteklenmektedir.

İŞVERENLER İÇİN AVANTAJLARI

İşverenler mesleğingerektirdiği nitelikli ve belgeli iş gücüne daha kolay ulaşabilmekte ve teşvikimkânlarından yararlanabilmektedir.

İşin gerektirdiği bilgive becerilere sahip, değişen koşullara ayak uydurabilen kişilerin istihdamedilmesi işverenin rekabet gücünü artırmakta, doğru insan kaynağı planlamasıile zaman ve para kaybı engellenmiş olmaktadır.

Nitelikli iş gücüistihdamının yaygınlaştırılması, tüketiciye sunulan ürün ve hizmetinkalitesinin artmasına katkıda bulunmaktadır.

MYK Mesleki YeterlilikBelgesine ilişkin düzenlemeler ve destekler nelerdir?

23.04.2015 tarihli ve6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun HükmündeKararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 5544 sayılı MeslekiYeterlilik Kurumu Kanununda yapılan değişiklikler:

Tehlikeli ve çoktehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardıyayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerdebelirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonraMesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki YeterlilikBelgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır.

Bakanlıklar iletüm kamu kurum ve kuruluşları görev alanlarını ilgilendiren mevzuatta MeslekiYeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğunun getirilmesineyönelik gerekli değişiklikleri on iki ay içerisinde yapacaktır.

Tehlikeli ve çoktehlikeli mesleklerde Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesiolmayan kişilerin çalıştırılması halinde işveren veya işveren vekillerineÇalışma ve İş Kurumu il müdürlüğü tarafından her bir çalışan için beş yüz TürkLirası idari para cezası verilecektir.

Tehlikeli ve çoktehlikeli mesleklerde, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilensınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılıolan kişilerin 31.12.2017 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti, 01.01.2018tarihinden 31.12.2019 tarihine kadar ise belge masrafı ile sınav ücretininyarısı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır. Fondan karşılanacak sınavücreti, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere meslekler itibarıylaÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararıylabelirlenecektir. Fondan karşılanan bu desteklerden kişiler bir kezyararlanabilecektir.

MYK Mesleki YeterlilikBelgesine ilişkin diğer düzenlemeler ve destekler:

13.02.2011 tarihli ve6111 sayılı Kanun kapsamında teşvikten yararlanma şartlarını taşıyan, MYKMesleki Yeterlilik Belgesi sahibi kişilerin sigorta primlerinin işverenhisselerine ait tutarı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanabilmektedir.

KOSGEB Genel DestekProgramı kapsamında Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akrediteedilmiş personel belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenen belgeye sahip kişileriçalıştıran işletmelere belgelendirme desteği sunulmaktadır. MYK tarafındanyetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları TÜRKAK akreditasyonuna sahipkuruluşlardır. Bu çerçevede MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi kişileriistihdam edenler bu destekten yararlanabilmektedir.

07.09.2013tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Millî Eğitim BakanlığıOrtaöğretim Kurumları Yönetmeliği”ne göre 4. seviye ve üzeri MYK MeslekiYeterlilik Belgesi sahibi bireylerin, ortaöğretim kurumlarında öğretmenihtiyacının karşılanamadığı alanlarda usta öğreticiler ve uzmanlarla beraberöğretmen olarak görevlendirilebilmektedir.

16.12.2010 tarihlive 27787 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ileŞantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik”le inşaat vetesisat işlerinde çalıştırılacak ustalardan MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinesahip olma koşulu aranmaktadır.

13.07.2013tarihli ve 28706 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Tehlikeli ve Çok TehlikeliSınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine DairYönetmelik” kapsamında belirlenen mesleklerde çalışacak kişiler, MYK MeslekiYeterlilik Belgesi sahibi olmaları durumunda söz konusu yönetmelik kapsamındabelirtilen zorunluluğu karşılayabilmektedirler.

12.03.2013 tarihli ve 28585 sayılı ResmîGazete’de yayımlanan “Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği” kapsamında MYKMesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenebilen mesleklerde açılan kurslarda sınav,ölçme-değerlendirme ve belgelendirme işlemlerinin MYK tarafındanyetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları aracılığıyla yaptırılmasıgerekmektedir.

25.09.2002tarihli ve 24887 sayılı “Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği” kapsamındabelirtilen alanlarda çalıştırılacakların MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi veyaakredite kuruluşlarca düzenlenen belgelere sahip olması gerekmektedir.

Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2016, 10:18
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner5

banner41

banner47

banner4

banner46

banner48