KİMLER İSTİFA EDECEK,GÖZLER MEMURLARA ÇEVRİLDİ

KİMLER İSTİFA EDECEK,GÖZLER MEMURLARA ÇEVRİLDİ
gundemeregli.com-30 Mart 2014 yılında yapılacak yerel seçimlerde Belediye Başkanlığı´na aday olacak memurlar için geri sayım başladı.

Zonguldak eski Valilerinden ve şuanda Merkez Valililiği görevini yürüten Yavuz Erkmen başta olmak üzere ismi 30 Mart 2014 yılında yapılacak yerel seçimler için Belediye Başkanlığı´na aday olacak isimler arasında geçen Ereğli Devlet Hastanesi Yöneticisi Opr. Dr. Muharrem Erdem, DSP’den aday olması beklenen Dr. Recep Erdoğan, Ormanlı´dan aday olması beklenen Ereğli Öğretmenevi Müdürü Hasan Sarıhan gibi memurları ilgilendiren istifa süreci 1 Aralık 2013 tarihine başlıyor.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) memurlar için belirlediği seçim takvimi ile ilgili açıklaması şu şekilde:

“2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun´un 8. maddesinin birinci fıkrasında yer alan; Mahalli idareler seçimleri beş yılda bir yapılır. Her seçim döneminin beşinci yılındaki 1 Ocak günü seçimin başlangıç tarihidir. Aynı yılın Mart ayının son Pazar günü oy verme günüdür. hükmüne istinaden, mahalli idareler seçimleri 30 Mart 2014 Pazar günü yapılacaktır.

30 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimlerinde, aday olabilmek için kanun gereği çekilmesi veya görevlerinden ayrılması gerekenlerin çekilme veya görevlerinden ayrılma isteğinde bulunma tarihlerinin belirlenmesi amacıyla Kurulumuzun 14/9/2013 tarih, 2013/374 sayılı kararı ile oluşturulan Komisyon 2972 sayılı Kanun´un 36. maddesi ile yollama yapılan 298, 2820 ve 2839 sayılı Kanunlar esas alınmak suretiyle yaptığı çalışmaları tamamlayarak konu hakkında düzenlediği karar taslağını Kurulumuza sunmuş olmakla, konu incelenerek;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası´nın 76. maddesinin son fıkrasında; hakimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile, yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ve Silahlı Kuvvetler mensuplarının görevlerinden çekilmedikçe aday olamayacakları ve milletvekili seçilemeyecekleri belirtilmiştir.

2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun´un 17. maddesinde; milletvekilleri, belediye başkanları, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile muhtarların mahalli idareler seçimlerinde adaylıklarını koyabilmeleri veya aday gösterilebilmeleri için görevlerinden istifa etmek zorunda olmadıkları belirtilmiş, ancak kamu görevlileri, siyasi parti il, ilçe ve belde yöneticileri, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları (subay ve astsubaylar) ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanların adaylığı konusunda bir hükme yer verilmemiştir. Bu durumda kamu görevlilerinin, siyasi parti il, ilçe ve belde yöneticilerinin, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları (subay ve astsubaylar) ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanların adaylığı konusunda 2972 sayılı Kanun´un 36. maddesi ile atıf yapılan 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu´nun 18., 19. ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu´nun 40. maddelerinin uygulanması gerekmektedir.

 

2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu´nun Adaylık için görevden çekilmesi gerekenler başlıklı 5980 sayılı Kanun ile değişik 18. maddesinde; Hakimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri, kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, aday olmak isteyen belediye başkanları ve subaylar ile astsubaylar, aday olmak isteyen siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar genel ve ara seçimlerin başlangıcından bir ay önce seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemezler. hükmüne yer verilmiş olup, bu hüküm uyarınca 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimlerinde aday olabilmek için kamu görevlileri, siyasi parti il, ilçe ve belde yöneticileri, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları (subay ve astsubaylar) ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar seçimin başlangıç tarihinden bir ay önce görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmaları gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

2839 sayılı Kanun´un 18. maddesinde, görevden ayrılması gerekenler ile ilgili genel kurala yer verilmiş olup, mahalli idareler seçimlerine katılacaklar açısından istisnalar 2972 sayılı Kanun´un 17. maddesinde sayılmıştır. İstisna hükmünde kendilerine yer verilmediğinden görev yaptıkları yerden aday adayı olmak isteyen siyasi partilerin il, ilçe ve belde teşkilatlarının yönetim kurulu başkan ve üyelerinin de istifa etmeleri gerekmektedir.

 

Öte yandan; 2839 sayılı Kanun´un 18. maddesinde; aday adayı olabilmek için belirli bir tarihte görevden ayrılma isteğinde bulunma koşulu getirilmiş, bu koşulun istifa şeklinde ayrılma ile sınırlı olduğu, emeklilik suretiyle daha sonra vaki olacak ayrılmalarda bu tarihin aranamayacağı yolunda bir hükme yer verilmemiştir. Başka bir anlatımla, istifa veya emeklilik suretiyle ayrılma arasında fark aranmadan, görevden ayrılma biçiminde kapsayıcı bir ifade kullanılmıştır.

 

Bu nedenle; 2839 sayılı Kanun´un 18. maddesi kapsamına giren kamu görevlileri, siyasi parti il, ilçe ve belde teşkilatı yöneticileri, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları (subay ve astsubaylar) ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanların 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde aday olabilmeleri için, istifa veya emeklilik yoluyla ayrılanlar arasında bir ayrım yapılmaksızın istifa veya emeklilik dilekçelerini yukarıda öngörülen sürede vermiş olmaları gerekir. Aksi halde, öngörülen tarihten sonra emeklilik veya istifa isteminde bulunanların 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak seçimde aday olmalarına kanunen imkan bulunmamaktadır.

 

S O N U Ç:

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1- Aday olmak isteyen;

 

. Hakimler ve savcılar,

 

. Yüksek yargı organları mensupları,

 

. Yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları,

 

. Yükseköğretim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri,

 

. Kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri,

 

. Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları (subay ve astsubaylar),

 

. Siyasi partilerin il, ilçe ve belde yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile

 

. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanların,

 

en geç 1 Aralık 2013 Pazar günü saat: 17.00´ye kadar 2839 sayılı Kanun´un 18. maddesi uyarınca görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmaları gerektiğine ve ayrıca bunlar için aynı Kanun´un 19. maddesinde yer alan görevden ayrılmaya ilişkin hükümlerin uygulanmasına,

 

2- Kamu görevlilerinden emeklilik dilekçesi verip aday olacakların en geç 1 Aralık 2013 Pazar tarihinden geçerli olmak üzere emeklilik isteğini belirten dilekçelerini en geç 1 Aralık 2013 Pazar günü saat: 17.00´ye kadar vermeleri gerektiğine,

 

3- Görev yaptıkları yerden aday olmak isteyen siyasi partilerin il, ilçe ve belde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin de en geç 1 Aralık 2013 Pazar günü saat: 17.00´ye kadar istifa etmeleri gerektiğine ve istifa etmelerine ilişkin esas ve usullerin 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu´nun 40. maddesi uyarınca belirlenmesine,

 

4- Karar örneğinin;

 

a) Resmi Gazete´de yayımlanmasına,

 

b) Siyasi parti genel başkanlıklarına gönderilmesine,

 

c) Karar özetinin duyuru halinde Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunda ilanına,

 

d) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun resmi internet sitesi www.ysk.gov.tr adresinde yayınlanmasına,

 

28/09/2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.”

 

Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2013, 10:32
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner5

banner41

banner47

banner4

banner46

banner48