Valilikten resmi açıklama

Valilikten resmi açıklama

Valilikten resmi açıklama

ZonguldakValiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü, Zonguldak Valilik binası altındakikatlı otoparkın, görülen güvenlik zaafiyeti nedeniyle boşaltılmasına kararverdiğini duyurdu, gerekçelerini açıkladı. Müdürlük, CHP Zonguldak eskiMilletvekillerinden Harun Akın tarafından 5 yıllığına kiralanan otoparkınCHPli olduğu için ekmeğiyle oynuyorlar şeklinde kamuoyunda çıkansöylentiler üzerine açıklama yapılması gereği duyulduğunu belirtti. MeşrutiyetMahallesinde bulunan hazineye ait taşınmaz üzerindeki Valilik binası altındayer alan otoparkın ilk kez 1992 tarihinde kiralandığını ve son kez 5 Mart 2013tarihinde pazarlık usulü ile yapılan ihalede Harun Akına 5 yıllığına kirayaverildiği belirtilen açıklama şu şekilde:

Adıgeçenle yapılan sözleşmenin 44. Maddesinde “Otoparka kesinlikle LPG’li araç”alınmaması hükmü olmasına, ayrıca Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınınaraçların imal, tadil ve montajı hakkındaki Yönetmeliğinin “LPG’li araçlarınkapalı otoparklara girişi yasaktır” hükmüne rağmen söz konusu otoparkta11.03.2016 tarihinde otoparka alınan LPG’li bir araç yanmış, söndürülmüş, budurum 11.03.2016 tarihinde emniyet personelince tutanağa bağlanarak İl EmniyetMüdürlüğünün 15.03.2016 tarihli yazıları ekinde Valilik Makamına sunulmuştur.Bu durum genel güvenliğin tehlikeye sokulması nedeniyle Valilik MakamıncaCumhuriyet Başsavcılığına bildirilmiş, ayrıca Defterdarlığımıza yazılan11.04.2016 tarih ve 2388 sayılı yazıyla da özetle “Otoparkta sık sıkdenetlemeler yapılması ile işletmecinin uyarılması istenilmiştir. İşletmeciDefterdarlık Milli Emlak Müdürlüğümüzün 18.05.2016 tarih ve 5149 sayılıyazılarıyla “Otoparka LPG’li araç alınmaması ile diğer olaylara karşı her türlüönlemin alınması konusunda uyarılmış, işletmeci ise Defterdarlık Milli EmlakMüdürlüğü’ne cevaben yazdığı 10.06.2016 tarihli dilekçesinde “Otoparka LPG’liaraç alınmaması” konusunda ilgili personele gerekli talimatların verildiğini,sabotaj ve yangın gibi olaylar karşısında ne gibi önlemler alındığını beyanetmiştir.Genel güvenliğin tesisi ve teminine yönelik olarak yaklaşık 2,5 aysonra otoparkta ilgili birimlerce yapılan ani denetimde yine bir LPG’li aracarastlanmış, bu durum 22.08.2016 tarihinde tutanak altına alınarak tutanak İlEmniyet Müdürlüğü’nün “tespit edilen LPG’li aracın güvenlik açısından büyükrisk oluşturduğu” belirtilen 02.09.2016 tarih ve 7895 sayılı yazıları ekindeValilik Makamına sunulmuştur. Söz konusu otoparkta yapılan ani denetimde 2. KezLPG’li araç tespit edilmesi üzerine başka günlerde de LPG’li araç girişiolabileceği değerlendirilerek İl Emniyet Müdürlüğünce PTS kayıtlarısorgulanmış, yalnızca 15.08.2016 tarihinde de LPG tescilli 4 adet aracın dahaotoparka giriş yaptığı tespit edilmiştir. Tutulan tutanakların 10.10.2016 tarihve 9591 sayılı yazımız ekinde Maliye Bakanlığına gönderilmesi sonrasında gelencevabi yazıda “otoparkta güvenliğin sağlanamaması nedeniyle kira sözleşmesininfesh edilmesinin uygun olacağının değerlendirildiği bildirilmiş”,Defterdarlığımızca 10.11.2016 tarihli Olur ile işletmeciye ait kira sözleşmesifesh edilmiş ve taşınmazı 30 gün içerisinde boş ve işgalsiz olarak teslimetmesi, sözleşmenin feshedilmesinden kaynaklanan ve sözleşmede açıkçabelirtilen ceza ve tazminatların ödenmesi adı geçene 18.11.2016 tarihindetebliğ edilmiş olup, işletmecinin otoparkı 19.11.2016 tarihinde teslim etmesigerekmektedir. Otopark kira şartnamesinin tek taraflı feshi halinde ceza vetazminatların ödenmesi, karşılıklı imzalanan sözleşmede yer alan hükmün yerinegetirilmesinden ibaret olup, bu konu sözleşmede imzası bulunan işletmecitarafından bilinmektedir. Üstelik ceza ve tazminatlar düzeltilmiş şekliyleişletmeciye bildirilmiştir. Görüleceği üzere yapılan uygulamada konu tamamenbomba yüklü araçlarla yapılan terör saldırılarının arttığı, en son AdanaValilik otoparkında yaşanan bombalı araç eyleminin etkisi, provokatöreylemlerin olabileceği, hassas günlerin yaşandığı ülkemizde kamu düzeni vegüvenliği ile vatandaşlarımızın, çalışanlarımızın can ve mal güvenliğininkorunmasına yönelik bir tedbirdir. Konu tamamen yapılan uyarıya ve kendi taahhüdünerağmen sözleşmesindeki sorumluluklarını hassasiyetle yerine getirmeyerekValilik Binasının altında bulunan otoparkta ciddi güvenlik zafiyetine ve riskoluşmasına sebebiyet verdiği tespit edilen işletmecinin sözleşmesinin tektaraflı feshinden ibarettir. İşletmecinin anılan otoparkı 25 yıldır işlettiğidüşünüldüğünde otoparkın tahliyesinin arkasında büyük önem arz eden güvenlik zafiyetigöz ardı edilerek art niyet, bürokrat eli yada siyaset aramak inandırıcılıktançok uzak bir yaklaşım ve izahtan varestedir

Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2016, 13:18
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner5

banner41

banner47

banner45

banner46

banner48