Zonguldak’ın beklediği Bakan oluru yazısı TTK’ya ulaştı

Zonguldak’ın beklediği Bakan oluru yazısı TTK’ya ulaştı

Zonguldak’ın beklediği Bakan oluru yazısı TTK’ya ulaştı

Enerji ve TabiiKaynaklar Bakanlığı Türkiye Taşkömürü Kurumu’na Zonguldak’taki rödevanslı sahaişletmelerinin çalıştırdıkları işçi başına1.400 - 1.700 TL arasında devlet desteği verilmesine dair Bakan oluruyazısını gönderdi. ZTSO Başkanı MetinDemir ‘’ rödevanslı sahalara devlet desteği sağlanması konusundakidesteklerinden ötürü, Başta Enerji Bakanımız olmak üzere, Milletvekillerimize,Bakan Yardımcısı, Müsteşar, Müsteşar Yardımcıları ile Kurum Yöneticilerine Odamız üyesi olan rödevanslı saha işletmeleri ve çalışanları adına teşekkür ediyoruz’’dedi.

Zonguldak Ticaret ve SanayiOdası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir konu ile ilgili basın açıklamasındaSoma kazasından günümüze kadar olan süreci değerlendirerek ‘’ Torba yasa ilegelen işçilik ve ek maliyetlerin yarısını devletimiz karşılamış oldu.Rödevanslı saha işletmelerinin TTK’ya olan rödevans borçlarının desteködemelerinden mahsup edilmesi hususundaki çalışmalarımız sürmektedir.Sevkiyatlar açılmadıkça destekten yararlanmak mümkün olmayacaktır. Kurum Yöneticileri bu konuda destekte bulunurise sektörde çalışan işçi sayısı kısa sürede 5.000’ e ulaşır.’’ Şeklindekonuştu.

Zonguldak Ticaret veSanayi Odası Yönetim Kurulu BaşkanıMetin Demir yaptığı basın açıklamasında Soma’da yaşanan iş kazası neticesindeyapılan hukuki düzenleme ile madencilik sektöründeki ek maliyetlerin devletdesteği ile azaltılmasına dair bakan oluru yazısının Türkiye Taşkömürü Kurumuna geldiğiniaçıkladı. ZTSO Başkanı demir yapılan düzenleme ile 4.500 liraya ulaşan işçilikmaliyetinin 1400 ila 1700 liralık bölümünü devlet tarafından karşılanacağınısöyledi.

Zonguldak Ticaret veSanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı MetinDemir basın açıklamasında şu hususlara değindi: “1989 yılından bu yanaZonguldak Taşkömürü Havzasında Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tarafındanüretime değer görülmeyen atıl sahalarda, 5.500 kişi direk istihdamla yılda 1milyon ton kömür üretimi gerçekleştiren rödevanslı saha işletmelerinin, Soma kazası sonrası 11.09.2014 tarihindeyürürlüğe giren 6552 sayılı Torba

Yasa ile yeraltıişçiliklerine gelen yüklü ek maliyetlerin altında ezildiği ve işletmelerin kapanmaya başladığı tüm kamuoyunun malumudur.18.02.2015 tarihindeMaden Kanununa eklenen Geçici 29. Madde ile 6552 sayılı torba yasa ile gelen ekmaliyetlerin fiyat farkı olarak ödeneceği hükmü yürürlüğe girmiş; Türkiye Kömürİşletmeleri (TKİ) ile rödevanslı saha ve hizmet alımı sözleşmeleri, ElektrikÜretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) ile rödevanslı saha ve hizmet alımı sözleşmeleri,Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ile rödevanslı saha sözleşmeleri bu madde hükmünden faydalanmasıöngörülmüştür. Ancak, 6552 sayılı Torba Yasadan gelen fiyat farkınınkarşılanmasıyla ilgili 23.05.2015 tarihinde yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı,Zonguldak havzasında faaliyet gösteren TTK ve rödevanslı sahaların maliyetfarklarını karşılamada yeterli olamamıştır.Rödevanslıişletmelerin bu mağduriyeti Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası olarak herplatformda, Milletvekillerimize, Enerji Bakanı ve hükumet yetkililerineaktarılmıştır. 7 Haziran seçimleri öncesi Sn. Enerji Bakanı Taner YILDIZZonguldak ziyaretlerinde Rödevanslı saha işletmecileri ve TTK yetkilileri ileberaber toplantı yaparak, seçimden sonra Bakanlar Kurulu kararında değişiklikyapılarak rödevanslı saha işletmecilerinin mağduriyetinin giderileceği sözünüvermiştir.7 Haziranseçimlerinden sonra kurulan geçici hükümet Enerji Bakanı Sn. Ali Rıza ALABOYUNise yetkisizlik nedeniyle Bakanlar Kurulu Kararı değişikliğinin 1 Kasımseçimlerinden sonra yapılabileceğini belirtmişlerdir. 15 aylık bu süreçte Bakanlar Kurulu kararındadeğişiklik yapılacağı sözleri veumuduyla rödevanslı saha işletmecilerizarar etmelerine rağmen üretim ve istihdamı devam ettirmeyeçalışmışlardır.18.02.2015 tarihindeçıkarılan Kanunla Bakanlar Kuruluna verilen yetkiyle, rödevanslı sahalardaki ekmaliyetlerin fiyat farkı olarak ödenmesine ait kararda fiyat farkıhesaplamasında kullanılan formüle Zorluk katsayısı (Z) eklenerek formülünrevize edilmesi için TTK, bakanlık, hükümet nezdinde ZTSO yoğun çabagöstermiştir. Bu çabalarımıza Zonguldak Milletvekillerimiz de destekvermişlerdir.Bakanlar Kurulukararında talep ettiğimiz bu değişiklik için, Enerji Bakanlığı MüsteşarYardımcılarına, Müsteşar’ına, Sn. EnerjiBakan Yardımcısına, Sayın Enerji Bakanına Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odasıolarak defalarca ziyaretlerde bulunarak konu yakinen takip edilmiştir.Nihayetinde,rödevans sözleşmesiyle çalışan işletmecileri ve özel hukuk tüzel kişisi olanruhsat sahiplerini kapsayacak şekilde ayrı ayrı 2016/8672 ve 2016/8673 sayılıBakanlar Kurulu Kararları 08. 04,2016 tarihinde yayımlanmıştır.

BakanlarKurulu Kararlarında;

Rödevanslı sahaişletmecilerine uygulanacak 2016/8672 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında, FiyatFarkı (FT)’nın İş güçlüğü zorluk katsayısı (Z) ile çarpılarak hesaplanacağı vekarara eklenen 10.fıkra ile ‘’İş güçlüğü zorluk katsayısı (Z), işin yapıldığıbölgeye ve işe göre 1 den az olmamaküzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından belirleneceği, ancak bukatsayının belirlenmesinde, bu Karara göre hesaplanacak fiyat farkının işçibaşına düşen miktarının, Özel hukuk tüzel kişileri ruhsat sahipleri içinyayımlanan 2016/8673 sayılı kararnameye göre hesaplanan işçi başına destektutarından fazla olmaması esas alınacağı belirtilmiştir.Kararnemede belirtilenZorluk katsayısı (Z), 3 (üç) olarakSayın Enerji Bakanı tarafından onaylanmış ve Türkiye Taşkömürü Kurumuna onayyazısı bu hafta içinde gönderilmiştir.Kararnamelere göreZonguldak havzasındaki rödevanslı saha işletmecilerine uygulanacak fiyat farkı,özel hukuk kişileri olan ruhsat sahiplerine uygulanacak kararnamedekiformüllere de uygulanarak, hesaplanacak işçi başına destek miktarınıgeçemeyeceği açıktır. Bu durumda2016/8672 sayılı kararnameye göre 3 (üç)olarak belirlenen (Z) iş güçlüğü zorlukkatsayısı 2016/8673 sayılı Kararnameyegöre de ayrıca hesaplanarak işçi başınadestek miktarı ile sınırlandırılmaktadır.Bu durumda rödevanslısahalarda 08 Nisan 2016 tarihinden itibaren işçi başına alınacak destek miktarı1400 – 1700 TL arasında değişmektedir.2014 yılında 6552 SayılıTorba Yasa ile yapılan değişiklikler ile torba yasa öncesi haftalık 45 saatçalışma süresi ile 1.900 TL/ay olan işçi başı maliyet, şuanda haftalık çalışma süresi 37,5 saat ile 4.500 TL/ay’ ye yükselmiştir. Haftalıkçalışma süresinin 45 saatten 37,5 saate düşürülmesiyle torba yasadankaynaklanan toplam ek maliyet 3.250TL/ay seviyelerine çıkmıştır. Bu durumdaTorba yasayla gelen işçilik ek maliyetinin yarısını devletimiz karşılamışolmaktadır.Rödevanslı sahaişletmecilerinin TTK’ya olan Rödevans borçlarının, destek ödemelerinden yılsonuna kadar mahsupedilmesiyle sevkiyatların açılmasını hususunda TTK ve Bakanlık nezdindegirişimlerimiz devam etmektedir.Sevkiyatlar açılmadıkça destekten yararlanmak mümkün olmayacaktır.Rödevans borçlarının desteködemelerinden yılsonuna kadar mahsup edilmesiyle sevkiyatların açılması vedestekten yararlanılmaya başlanılması ile üretim ve istihdamın artamayabaşlayacağını ve 2017 yılından itibaren rödevanslı sahalarda tekrar 5 binüzerinde istihdam sağlanacağını öngörmekteyiz.Bu süreçte destekleriniesirgemeyen Başta Enerji Bakanımız olmak üzere, Milletvekillerimize, BakanYardımcısı, Müsteşar, Müsteşar Yardımcıları ile Kurum Yöneticilerine Odamız üyesi olan rödevanslı saha işletmeleri ve çalışanları adına teşekkür ediyoruz’’

Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2016, 13:22
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner5

banner12

banner38

banner4

banner37

banner39