TTK ana statüsünde değişiklik!...

TTK ana statüsünde değişiklik!...

TTK ana statüsünde değişiklik!...

Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun hukuki statüsü, faaliyet alanı ve görevleri, organları ve teşkilat yapısı, müessese, bağlı ortaklık, işletme ve iştirakleri ile bunlar arasındaki ilişkileri, tasfiye ve denetimle ilgili hususlarla idari, mali ve personele ilişkin hususları düzenlemek amacıyla ana statündeki değişiklik Resmî Gazete ’de yayınlandı. Yayımlanan değişikliğe göre TTK’nın organları ve teşkilat yapısı’nın yanı sıra müesseseler, bağlı ortaklıklar ve iştirakler, mali hükümler, tasfiye ve denetim ve son hükümlerde değişikliğe gidildi.

 İşte resmi gazetede yayımlanan değişiklik:

Karar Sayısı: 2254

Ekli “Türkiye Taşkömürü Kurumu Ana Statüsü”nün yürürlüğe konulmasına, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 54 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU
ANA STATÜSÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Hukuki Statü ve Faaliyet Alanı

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Ana Statü; Türkiye Taşkömürü Kurumunun hukuki statüsü, faaliyet alanı ve görevleri, organları ve teşkilat yapısı, müessese, bağlı ortaklık, işletme ve iştirakleri ile bunlar arasındaki ilişkileri, tasfiye ve denetimle ilgili hususlarla idari, mali ve personele ilişkin hususları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Ana Statü, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Ana Statüde geçen;

 1. Bakan: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını,
 2. Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,
 3. TTK: Türkiye Taşkömürü Kurumunu,

ifade eder.

 • Bağlı ortaklık, iktisadi devlet teşekkülü, kamu iktisadi kuruluşu, kamu iktisadi teşebbüsü, işletme, iştirak ve müessese terimleri için, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan tanımlar esas alınır.

Hukuki statü

MADDE 4- (1) TTK; tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesi ile sınırlı iktisadi devlet teşekkülüdür.

 • TTK, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu Ana Statü hükümleri saklı kalmak üzere özel hukuk hükümlerine tabidir.
 • TTK, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir.
 • TTK, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 2/4/1987 tarihli ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile 3/12/2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu çerçevesinde Sayıştay denetimine tabidir.
 • TTK’nm merkezi Zonguldak’tadır.
 • TTK’nın sermayesi 13.000.000.000 TL olup, tamamı Devlete aittir.
 • TTK’nm ilgili olduğu bakanlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığıdır.

Faaliyet alanı ve görevler

MADDE 5- (1) Devletin genel sanayi ve enerji politikasına uygun olarak taşkömürü ile taşkömürü havzasındaki diğer maden rezervlerini en iyi şekilde değerlendirerek yurt ekonomisine azami katkıda bulunmak amacıyla kurulan TTK’nm faaliyet alanı ve görevleri aşağıdaki şekildedir:

 1. Kurumun amacının gerçekleştirilmesi için gereken her türlü arama, etüt, plan, proje ve programları yapmak, takip etmek, uygulama stratejilerini tespit etmek ve gerçekleştirilmesini sağlamak.
 2. Taşkömürü ile taşkömürü havzasındaki diğer madenlerin üretiminin gerçekleştirilmesi için gerekli her türlü yeraltı ve yerüstü sosyal ve sınai tesisleri kurmak, işletmek veya işlettirmek.
 3. Taşkömüründen kok, briket gibi diğer cins kömür ürünleri ile taşkömürü havzasındaki diğer madenlerden elde edilebilir tüm türev ürünleri üretmek, ürettirmek, tüm tali maddeleri yapmak, üretmek, ürettirmek.

ç) 3241 sayıh Ereğli Şirketinden Alman Liman, Demiryolu ve Madenlerle Kozlu ve Kilimli Demiryollarının İşletilmesi ve Havzadaki Deniz İşlerinin İnhisar Altına Alınması Hakkında Kanun ve 3867 sayılı Ereğli Kömür Havzasındaki Ocakların Devletçe İşlettirilmesi Hakkında Kanun ile Etibank ve Ereğli Kömürleri İşletmesine verilmiş veya devredilmiş olup mülga 6974 sayılı Kanunla Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumuna intikal ettirilen taşkömürü madenlerini, sınai tesisleri, liman ve demiryollarını, ihdas edilmiş olan inhisarı işletmek, işlettirmek.

 1. Taşkömürü ve taşkömürü havzasındaki diğer madenler ile bunlardan elde edilen türev ürünlerin ithalat ve ihracatını yapmak.
 2. İştigal konusuna giren hususlarda gerekli sınai tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek ve ürünlerini değerlendirmek.
 3. İşletme faaliyetleri sonucunda çıkan yan ürün ve atıkları değerlendirmek.
 4. İştigal faaliyetleri için gerekli etüt, arama ve araştırmaları yapmak veya yaptırmak.

ğ) Faaliyet alanı ile ilgili kara ve deniz dâhil her türlü nakliye, tahmil ve tahliye işleri yapmak veya yaptırmak.

 1. Amaçları ile ilgili ithalat ve ihracat dâhil her türlü ticari faaliyette bulunmak, ayni ve fikri haklar almak ve satmak.

ı) Taşkömürü ile taşkömürü havzasındaki diğer madenleri işletmek veya işlettirmek.

 1. Faaliyetlerini yürütmek için gerektiğinde istimlak işlerini yapmak.
 2. Bu faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi için gerekli kaynakları sağlamak ve ihtiyaç halinde artırmak.
 3. Yurt içinde veya yurt dışında ortaklıklar kurmak veya tasfiye etmek, kurulmuş ve kurulacak ortaklıklara iştirak etmek veya ayrılmak.
 4. Müesseseler ve bağlı ortaklıklar arasında koordinasyonu sağlamak.
 5. Müesseseler ve bağlı ortaklıkların bütçeleri ile fiyat, tarife ve yatırımların, genel ekonomi ve madencilik, sanayi ve enerji politikalarına uyumunu sağlamak.
 6. Bu amaç ve faaliyet konuları ile ilgili olarak gayrimenkul almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, leh ve aleyhte rehin, ipotek, intifa, irtifak hakları, gayrimenkul mükellefiyeti ve benzeri hakları tesis etmek.
 7. İstihdamı geliştirme çalışmaları kapsamında düzenlenen beceri kazandırma programlarının uygulanmasını sağlamak.

ö) Aym faaliyet alanında kurulu veya kurulacak küçük ve orta büyüklükteki özel kuruluşlara idari ve teknik alanlarda rehberlik yapmak.

 1. Uhdesinde bulunan maden ruhsatlarını bölerek yeni ruhsat talep etmek ve bu ruhsatları ihale etmek.
 2. r) İmtiyaz sahası dâhilinde, 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayıh Maden Kanununun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan IV. Grup (b) bendi madenlerde bulunan metan gazını işletmek, işlettirmek.
 3. s) Faaliyetleri ile ilgili belge, sertifika ve lisansları almak ve/veya vermek.

ş) Ulusal ve uluslararası alanda kamuya ve özel sektöre her türlü eğitimleri vermek ve belgelendirmek, sertifika ve mesleki yeterlilik yetki belgelerini tanzim etmek, sınav yapmak, gerektiğinde bu işlemlerle ilgili hizmet alımı yapmak.

 • TTK, amaç ve faaliyetlerini doğrudan doğruya veya müessese, bağlı ortaklık, işletme, iştirak ve diğer birimleri eliyle yerine getirir.

İKİNCİ BÖLÜM
TTK’nm Organları ve Teşkilat Yapısı

TTK’nın organları

MADDE 6- (1) TTK’nın organları, Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlüktür.

Yönetim Kurulu

MADDE 7- (1) TTK Yönetim Kurulunun teşkili ile görev ve yetkileri, üyelerinin atanmaları, nitelik ve şartları, görev ve süreleri, görevden alınmaları ve diğer hususlar hakkında; 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 • Yönetim Kurulu, TTK’nm amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirme ve yönetimi ile ilgili gerekli her türlü kararı alır.
 • Genel Müdür, Yönetim Kurulunun başkamdir. Genel Müdürün bulunmadığı hallerde, Genel Müdürün Yönetim Kurulu üyeleri arasından görevlendireceği Genel Müdür vekili Yönetim Kuruluna başkanlık yapar.
 • Kamu görevi sıfatı uhdesinde kalmak üzere TTK Yönetim Kurulu üyeliğine atananlar, başka bir teşebbüs, bağlı ortaklık veya iştirakte yönetim kurulu veya denetim kurulu üyesi olarak görev alamazlar.

Yönetim Kurulunun toplanması

MADDE 8- (1) Yönetim Kurulu, Genel Müdürün daveti üzerine ayda iki defadan az olmamak üzere toplanır. Toplantı günü ile saatini de gösteren gündem, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilerek en az yirmi dört saat önce üyelere dağıtılır. Yönetim Kurulu kararıyla gündemde değişiklik yapılabilir.

 • Yönetim Kurulu üyeleri de kurul kararı alınmasına gerek görülen konuların görüşülmesi ve karara bağlanmasıyla ilgili olarak önerge verebilirler. Toplantı yapılması en az iki üyenin ortaklaşa yazılı önergesinin varlığına bağlıdır.
 • Toplantı yeri, TTK merkezidir. Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir.
 • TTK’nm Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. TTK, 29/8/2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda bu hüküm uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını mezkûr Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanması sağlanır.
 • Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu olan en az dört üye ile toplanır ve kararlarını üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.
 • Yönetim Kurulunda oylar, kabul ve ret şeklinde kullanılır. Çekimser oy kullanılmaz. Ret oyu kullanan üye kararın altına ret gerekçesini yazarak imzalar.
 • Toplantıya katılmayan üyeler yazıh olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamaz.
 • Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin bütün toplantılara katılmaları esastır. Yönetim Kurulu üyelerinden mazereti olanların toplantıdan önce mazeretlerini Yönetim Kurulu Başkanlığına bildirmeleri gerekir. Arka arkaya dört toplantıya veya bir yıl içinde toplam on toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan üyeler istifa etmiş sayılır. Bunların yerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yazılı usulle yenileri atanır.
 • Yönetim Kurulu kararları, TTK’nın bulunduğu yer noterliğince onaylı karar defterine veya kalamozaya tarih ve sıra numarası altında yazılır. Karar defterinin her sayfası toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır.
 • Kararların en geç bir ay içinde karar defterine yazılıp imza işleminin tamamlanması gerekir.
 • Olağanüstü hallerde, yukarıdaki fıkralarda sayılan toplantı ve gündem şartlarına bakılmaksızın Genel Müdürün daveti üzerine toplanılabilir.

Genel Müdürlük

MADDE 9- (1) TTK Genel Müdürlüğü; Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları ve bağlı birimlerden oluşur.

Genel Müdürün görev ve yetkileri

MADDE 10- (1) TTK Genel Müdürü, TTK’yı, Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde yönetir ve üçüncü kişilere karşı temsil eder.

 • Genel Müdürün atanması, nitelikleri, görev, yetki ve sorumlulukları İle diğer hususlar hakkında; 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
 • TTK Genel Müdürü, TTK Yönetim Kurulunun alt mercilere devredilemeyeceğini belirterek verdiği yetkiler hariç, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla, yetkilerinden bir kısmını astlarına ve daha alttaki mercilere devredebilir. Ancak yetki devri Genel Müdürün sorumluğunu ortadan kaldırmaz.
 • Kanun ve diğer mevzuatta öngörülen mercilerden izin alınmasını gerektiren konularla ilgili yetki devri, bu iznin alınmasından sonra yapılır.

Genel Müdür yardımcıları

MADDE 11- (1) TTK Genel Müdür yardımcılarının atanmaları, nitelikleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile diğer hususlar hakkında; 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 • Genel Müdür yardımcıları arasındaki iş bölümü Genel Müdür tarafından belirlenir.

TTK birimlerinin kurulması

MADDE 12- (1) TTK’nın, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu Ana Statü hükümleri dairesinde amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere, TTK ana organizasyon şemasında Genel Müdür yardımcılarından sonraki birinci ve ikinci kademede yer alan görevlere kadar olan Genel Müdürlük üst birimleri, TTK Genel Müdürünün teklifi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile kurulur.

(2) TTK’nın diğer birimleri ile müessese ve işletmelerdeki birimlerinin kurulması, gerektiğinde değiştirilmesi veya kaldırılması, ilgili üst birimin teklifi üzerine TTK Genel Müdürünün onayı ile olur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Müesseseler

Müesseselerin kurulması ve nitelikleri

MADDE 13- (1) Müesseselerin kurulması ve nitelikleri hakkında 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır.

(2) Müesseselerin kurulması, kaldırılması, statülerinin değiştirilmesi, çalışma konularının genişletilmesi veya daraltılması, sermayelerinin artırılması veya azaltılması ve diğer müesseselerle birleştirilmesi TTK Yönetim Kurulu kararıyla olur.

Müessese organları

MADDE 14- (1) Müessese organları, yönetim komitesi ve müessese müdürlüğüdür.

Müessese yönetim komitesi

MADDE 15- (1) Müessese yönetim komitesinin teşkili, görev ve yetkileri ile yönetim komitesi üyelerinin atanmaları, nitelik ve şartları hakkında 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır.

(2) Yönetim komitesinin başkanı müessese müdürüdür. Müessese müdürünün bulunmadığı hallerde, TTK Genel Müdürünün yönetim komitesi üyeleri arasından görevlendireceği kişi veya Yönetim Kurulunun TTK mensupları arasından tefrik edeceği kimse, müessese müdür vekili olarak yönetim komitesine başkanlık yapar.

Müessese yönetim komitesinin toplanması

MADDE 16- (1) Yönetim komitesi önceden belli edilecek günde ve en az ayda iki defa toplanır. Başkanın isteği veya en az iki üyenin görüşme koşullarını gösteren yazılı önergesi üzerine belli günler dışında da toplantı yapılabilir.

 • Toplantı yeri müessese merkezidir. TTK Genel Müdürünün izni dairesinde müessese ile ilgili başka bir yerde de toplanılabilir.
 • Yönetim komitesi başkan ve üyelerinin bütün toplantılara katılmaları esastır. Mazereti olanların durumları toplantıya ait tutanakta belirtilir.
 • Yönetim komitesinden karar alınmasını gerektiren konulara ait teklifler müessese müdürü tarafından komiteye getirilir ve gündeme alınır.
 • Yönetim komitesi toplantı gündemi başkan tarafından tespit edilir ve toplantıdan en az yirmi dört saat önce üyelere dağıtılır. Yönetim komitesi kararıyla gündemde değişiklik yapılabilir.
 • Yönetim komitesi, üye tam sayının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını çoğunlukla alır. Oylarda eşitlik olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.
 • Müessese müdürü herhangi bir yönetim komitesi kararının uygulanmasında ciddi sakıncalar gördüğü ve kararda komitece ısrar edildiği takdirde, konunun önce TTK Genel Müdürü tarafından incelenmesini isteyebilir. Genel Müdür gerekli görürse konunun TTK Yönetim Kurulunca incelenerek kesin çözüme kavuşturulmasını ister. Bu hususta TTK Genel Müdürünün talimatı alınıncaya veya TTK Yönetim Kurulu karar verinceye kadar yönetim komitesi kararı uygulanmaz. TTK Genel Müdürünün talimatına veya TTK Yönetim Kurulu kararına uyulması zorunludur.
 • Olağanüstü hallerde beşinci fıkrada belirtilen hususlara uyulmaz.

Müessese müdürü

MADDE 17- (1) Müessese müdürünün atanması, nitelikleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile diğer hususlar hakkında; 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler

Bağlı ortaklıklar

MADDE 18- (1) Bağlı ortaklıkların kuruluşu, yönetim kurulunun teşkili, yönetim kurulu üyesi, genel müdür ve genel müdür yardımcılarının atanması veya seçilmesi ve bunların nitelik ve şartları, yönetim kurulunun ibrası ve diğer konularda, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ana sözleşme hükümleri ile bunlarda hüküm bulunmayan hususlarda 6102 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

 • Bağlı ortaklık genel müdürü hariç, TTK’nın payını temsil etmek üzere atanmış olan bütün yönetim kurulu üyeleri başka bir bağlı ortaklık veya iştirakte yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyesi olamaz.
 • TTK’yı temsilen, bağlı ortaklık yönetim kurulu üyesi olarak görev alacakların hisse senedi verme yükümlülüğü, TTK tarafından yerine getirilir.
 • Yönetim kurulunun toplanması ve diğer hususlarda ana sözleşme hükümleri ile 6102 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
 • Bağlı ortaklık genel müdürü, TTK ve bağlı ortaklık yönetim kurulunca alınan kararların uygulanması ve bağlı ortaklığın yönetiminde gereken gayret ve basireti göstermekle yükümlü ve aksine davranışlardan sorumludur.
 • Bağlı ortaklık, TTK Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen yatırım, planlama ve pazarlama ana hedeflerine göre hareket eder.

İştiraklere uygulanacak hükümler

MADDE 19- (1) İştiraklerin teşkili, nitelikleri, yönetimi ve diğer hususlarda 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, bu Ana Statü ile şirket ana sözleşmesi hükümleri, bunlarda hüküm bulunmayan hallerde 6102 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

 • TTK’ya ve bağlı ortaklıklara ait iştiraklerin yönetim kurullarında, TTK’yı ve bağlı ortaklığı temsilen her %15 hisse için TTK’dan en az bir üye bulundurulur.
 • TTK’nın veya bağlı ortaklığın, herhangi bir iştirakinde; hisse oranı %20 ve daha az ise en az bir, %20’den fazla ise en az iki denetçisi bulunur.

Yönetim kurulu üyelerinin rapor vermesi

MADDE 20- (1) TTK’nın temsilcileri, TTK adına yönetim kurulu üyesi oldukları anonim şirketin faaliyetleri ve mali durumu hakkında tüzüğünde belirtilen usullere göre TTK’ya rapor verir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Mali Hükümler, Tasfiye ve Denetim

Mali hükümler, tasfiye ve denetim

MADDE 21- (1) Plan, program ve bütçeler, yatırım projelerinin hazırlanması, yatırım ve finansman programları, küçük tamamlama idame ve yenileme yatırımları, fiyat ve tarifeler, muhasebe sistemi bilançoları netice hesaplan ve faaliyet raporları, kâr dağıtımı, tasfiye ve denetim konularında, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 • TTK, yatırım ve işletme faaliyetlerini plan, program ve bütçelere dayalı olarak yürütmek ve bağlı ortaklıklarının da aynı esaslara uymasını sağlamakla yükümlüdür.
 • TTK, bağlı ortaklıklarını da kapsayan yıllık genel yatırım ve finansman programını, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hazırlayarak Hazine ve Maliye Bakanlığına sunar.
 • TTK ve bağlı ortaklıklarının işletme bütçeleri, her hesap dönemi için yıllık genel yatırım ve finansman programındaki hedefler esas alınarak hazırlanır ve yönetim kurullarınca onaylanır.
 • Yıllık genel yatırım ve finansman programında değişiklik yapılması halinde bu değişikliğe uygun olarak işletme bütçelerinde gerekli revizyon yapılır.
 • TTK, Kalkınma Planına göre kendisi tarafından yapılması gereken yatırımlara ait mali, ekonomik ve teknik çalışmaları zamanında yaparak projelerini, bağlı ortaklıkların aynı esaslar çerçevesinde hazırladıkları projeleri ekleyerek, takvim yılı başından yedi ay önce Bakanlık ile Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderir. Bakanlık, TTK ve bağlı ortaklıklarının projeleri üzerinde gerekli incelemeleri yaparak bunları, yıllık genel yatırım ve finansman programına dâhil edilmek üzere, aynı yılın Haziran ayı sonuna kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderir.
 • Bağlı ortaklık, projelerin hazırlanmasında teşebbüsten yardım alabilir.
 • Projesi hazır olmayan yatırıma başlanamaz.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personele ilişkin hükümler

MADDE 22- (1) TTK ile müessese ve bağlı ortaklık personeli hakkında, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır.

Ana Statüde hüküm bulunmayan haller

MADDE 23- (1) Bu Ana Statüde düzenlenmeyen hususlarda, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan Ana Statü

MADDE 24- (1) 11/12/1984 tarihli ve 18602 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Taşkömürü Kurumu Ana Statüsü yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 25- (1) Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26- (1) Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü yürütür.

Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2020, 14:32
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner44

banner41

banner47

banner45

banner46

banner48