Önemli duyuru

Zonguldak Vergi Dairesi Müdürü Kazım Karaca, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair6552 sayılı Kanunun 11.09.2014 tarihinde yürürlüğe girmiş olduğunu ve Bu kanun kapsamında borç yapılandırılmasına yönelik başvuruların başladığını bildirdi.

Önemli duyuru

Zonguldak Vergi Dairesi Müdürü Kazım Karaca, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair6552 sayılı Kanunun 11.09.2014 tarihinde yürürlüğe girmiş olduğunu ve Bu kanun kapsamında borç yapılandırılmasına yönelik başvuruların başladığını bildirdi.

KANUN KAPSAMINA GİREN ALACAKLARIN TÜRLERİ VE DÖNEMLERİ

Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen mükelleflerin 1 Aralık 2014tarihine kadar ilgili vergi dairesi müdürlüklerine başvurmaları gerektiğinin altını çizen Karaca Yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi;

“213 Sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına girenvergiler ve vergi cezalarından; 30.04.2014tarihinden önceki dönemler; beyana dayanan vergilerde30.04.2014tarihine kadar verilmesi gereken beyannameler; 2014 yılına ilişkin30.04.2014tarihinden önce tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi gibi vergi alacakları;30.04.2014tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları,İdari para cezalarından; 30.04.2014 tarihinden önce verilen;askerlik para cezaları, seçim para cezaları, nüfus para cezaları, trafik para cezaları, Karayolları kaçak geçiş ücreti cezaları, Karayolu Taşıma Kanununa göre verilen para cezaları ve RTÜK tarafından verilen para cezaları,6183 sayılı Kanun hükümlerine göre vergi dairelerince takip edilen ve Kanunun yayımlandığı11.9.2014tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi devam eden asli ve fer’i amme alacaklarından; ecrimisil, öğrenim kredisi, katkı kredisi, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu, haksız yere yararlanılan destek ödemeleri, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Hazine alacakları vb., Kanun kapsamına girmektedir.

KANUN KAPSAMINA GİRMEYEN ALACAKLAR

Adli ve idari para cezaları (kapsama girenler hariç), Devlet hissesi ve Devlet hakkı, madenlerden alınan özel idare payı ile madencilik fonu, kılavuzluk ve römorkörcülük hizmet payları,Kanun kapsamına girmemektedir.

KANUNDAN YARARLANMA ŞARTLARI

6552 sayılı Kanun hükümlerine göre, bir alacağın yapılandırılarak ödenebilmesi için bu alacağın; yukarıda belirtilen tür ve dönemden kaynaklı bir alacak olması,“kesinleşmiş alacak”olması ve Kanunun yayımlandığı11.9.2014tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olması şarttır.

ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Vergi, vergi aslına bağlı cezalar ve diğer amme alacaklarınınasıllarının tamamıile gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme cezası yerine Yİ-ÜFE oranları esas alınarak belirlenecek tutarınödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanangecikme zammı, gecikme faizi gibi fer’i alacakların tamamı; alacak aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin ödenmesi halinde bu cezaların kalan%50’si; kapsam dahilindekiidari para cezalarının tamamıile fer’ileri yerineYİ-ÜFEoranları esas alınarak belirlenecek tutarın ödenmesi halinde, bu cezalara uygulanangecikme cezası, gecikme zammı, faiz gibi fer’i alacakların tamamı, silinecektir.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK

Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların1 Aralık 2014tarihine kadar ilgili vergi dairesi müdürlüklerine başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Borçlu olunanher vergi dairesi itibarıyla ayrı ayrıbaşvuruda bulunulacaktır.

Başvuru sırasında dava açılmayacağı, açılmış davalardan vazgeçileceği belirtilecektir. Taşıtlar için yapılacak başvurulardaher bir taşıt itibarıyla toplam borç içinbaşvuru yapılması şarttır.

Başvurular elektronik ortamda yapılabilecektir.

Başvuru sırasında peşin ödeme veya 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden biri seçilecektir. Başvuru sırasında taksit sayısını belirtmeyenlere en uzun taksit sayısı olan 18 taksite ilişkin ödeme planı verilecektir.

ÖDEMELER NASIL YAPILACAK

1 Aralık 2014tarihinden başlamak üzere peşin veya taksitle ödeme yapılacaktır.

Peşin ödemelerde ödenecek tutarda bir artırım yapılmayacaktır. Taksitli ödemelerde ise ödenecek tutar; 6 taksitte (1,05), 9 taksitte (1,07), 12 taksitte (1,10), 18 taksitte (1,15) katsayısı ile çarpılacak ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyleikişer aylık dönemler hâlindeödenecek taksit tutarı hesaplanacaktır. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamayacaktır.

Taksitler kredi kartıyla ödenebilecektir.

Kanun kapsamında vergi dairelerine ödenmesi gereken taksitler mahsuben ödenebilecektir.

SÜRESİNDE ÖDENMEYEN TAKSİTLER

Bir takvim yılındaen fazla 2taksitin süresinde ödenmemesine izin verilmektedir. Ödenmemiş taksitler takibe alınmayacaktır. Süresinde ödenmeyen taksit, son taksiti izleyen ayın sonuna kadar gecikme zammı oranında geç ödeme zammı ile birlikte ödenebilecektir.

CARİ DÖNEM VERGİLERİNİN SÜRESİNDE ÖDENME ŞARTI

Taksit ödeme süresince verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden; yıllık gelir/kurumlar vergisi, gelir/kurumlar (stopaj) vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisinin,çok zor durum olmaksızınher bir vergi türü itibarıylabir takvim yılında ikiden fazlavadesinde ödenmemesi halinde Kanundan yararlanma hakkı kaybedilecektir.

DİĞER HÜKÜMLER

Yapılandırmanın ihlali halinde borçlular ödedikleri tutarlar kadar Kanun hükümlerinden yararlanacaktır.

6183 sayılı Kanun ve diğer kanunlara göre tecil edilmiş alacaklar da bu maddeden yararlanabilecek ve Kanunun yayımlandığı tarihe kadar tecil şartlarına uygun olarak ödenen taksit tutarları için tecil hükümleri geçerli sayılacaktır. Geri kalan tutarlar ise maddeye göre yapılandırılacaktır.

Kanun kapsamında ödenecek alacaklara, Kanunun yayımı tarihinden sonra faiz vb. adlarla herhangi bir fer’i amme alacağı hesaplanmayacaktır.

Kanun kapsamında ödenen alacaklar için uygulanan hacizleryapılan ödemeler nispetindekaldırılacaktır.

Kanun kapsamına giren alacaklara karşılık bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce tahsil edilmiş olan tutarlar iade edilmeyecektir. Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran MTV mükelleflerine bu Kanun hükümlerinin ihlal edilmemesi şartıylataksitlendirme süresi sonuna kadar fenni muayene izni verilecektir.

Madde hükmünden yararlanmanın bir diğer şartı, kesinleşmiş alacaklar için açılmış davalardan(ödeme emri, haciz vb.)vazgeçilmesidir. Dava açmamaya ve davalardan vazgeçmeye ilişkin dilekçeler başvuru sırasında ilgili vergi dairesine verilecektir.

ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİNEİLİŞKİN DÜZENLEME

Kanunun yayımlandığı11.9.2014tarihi itibarıyla Karayolları Trafik Kanunu uyarınca araç muayenesi yaptırmaları gerektiği halde muayenelerini süresinde yaptırmamış olanların31.12.2014 tarihine kadararaç muayenelerini yaptırmaları şartıyla, muayene süresi geçirilen her ay ve kesri için tahsili gereken%5 fazla yerine; Kanunun yayımlandığı tarihe kadarYİ-ÜFE aylık değişim oranları, Kanunun yayımlandığı tarihten araç muayenelerinin yapıldığı tarihe kadar her ay ve kesri içinaylık %1oranı esas alınarak hesaplanacak tutar tahsil edilecektir.

KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLARIN BEYANI

Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri,31.12.2013tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutlarını ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını31/12/2014 tarihine (bu tarih dahil) kadarvergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebileceklerdir.

Bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve ortaklardan alacaklar tutarlarını düzeltmek için beyanda bulunan mükellefler, beyan edilen tutarlar üzerinden %3 oranında vergi hesaplayacak ve hesaplanan vergiyi beyanname verme süresi içinde ödeyeceklerdir. Bu süre içerisinde ödenmeyen bu vergiler 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre gecikme zammıyla birlikte takip edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Okunma Sayısı: 763
Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2014, 13:47
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner5

banner12

banner38

banner4

banner37

banner39