Ayyıldız, İl temsilciliğine atandı

Ayyıldız, İl temsilciliğine atandı

Ayyıldız, İl temsilciliğine atandı

Kdz. Ereğli ilçesinde Şehir Plancısı Kamuran Ayyıldız, TMMOB ŞehirPlancıları Odası’nda il temsilciliğine atandığını bildirdi. Ayyıldız, yazılıaçıklamasında, atamanın Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu’nun kararıylagerçekleştiğini, il temsilci yardımcılıklarına ise Zonguldak Belediyesindegörevli Gülsüm Yılmaz ile Bülent Ecevit Üniversitesi’nde Akademisyen İbrahimGündoğdu’nun getirildiğini belirtti.
Ayyıldız, temsilcilik faaliyetlerinden bahsederek şöyle dedi: “Temsilciliğimizeatanan yeni yönetimin görev süresi 2 yıldır. Bu süre zarfında, misyonumuzgereği, meslek alanımıza giren her türlü kentleşme, imar ve planlamakonularında ülke çıkarları ve kamu yararı doğrultusunda hareket edebilmek,faaliyetlerimizi gerçekleştirmek üzere tüm resmi ve özel kuruluşlarla bilgialışverişi ve işbirliği halinde bulunmayı görev edindiğimizi, kentlimemnuniyetini sağlamayı hedeflediğimizi beyan ederiz. Hedeflerimiz, amaçlarımızve meslek anlayışımız çerçevesinde, bölgemizde yaşayan kent halkının refahı,sağlıklı ve planlı bir çevrede yaşam hakkı göz önüne alınarak görevyapacağımızı ve aşağıdaki açık iletişim adreslerimiz sayesinde, rahatlıklaKentle ilgili her türlü imar konusunda danışılacak, fikir ve görüş beyanedilecek, yol haritası ve yöntem konusunda yönlendirme yapabilecek birtemsilcilik anlayışıyla hareket edeceğimizi, kentin yaşamsal faaliyetlerinietkileyen her türlü planlama aşamasının takipçisi olacağımızı, bölgemize aitkorunması gerekli kültür ve tabiat varlıkları ile kentsel ve bölgesel kimliğietkileyen her türlü yapı envanterine sahip çıkacağımızı, yetki vesorumluluklarımız dahilinde Kentle ilgili her türlü sorunsalın çözümüne yönelikçalışmalara dahil olacağımızı beyan ve taahhüt ederiz.”

NELERYAPACAKLAR!

Temsilcilik görevinin vizyonel hedeflerini de aktaran Ayyıldız, alakalıkonuları şöyle sıraladı:“Temsilcilik bölgemizde özel ve kamu kesimlerindeücretli veya serbest çalışan, üyelerimizin mesleki sorunlarını belirleyiciçalışmalar yapmak, Üyelerimizin ve mesleğimizin sorunlarına ilişkin konularda,üyelerimizle Oda Yönetim Kurulu arasında iletişimi arttırmak, Oda ve ŞubeYönetim Kurullarının çalışma programlan ve kararları doğrultusunda gereklietkinlik ve meslek çıkarlarını gözeten etkinlik ve girişimlerde bulunmak,temsilcilik bölgemizde kentleşme, planlama ve imar uygulamalarına ilişkin bilgive görüşleri, etkinlikleri Odaya iletmek ve bu gibi konularda, Oda mevzuatınauygun olarak ülke ve meslek çıkarlarını gözeten etkinlik ve girişimlerdebulunmak, İldeki TMMOB İl Koordinasyon Kurulu’na katılmak, alınan kararlar veetkinlikler hakkında Yönetim Kurulu’nu bilgilendirmek, Kent gündeminde bulunanve meslek alanımıza giren her türlü kentleşme, imar ve planlama konuları ileilgili olarak yapılan iş ve işlemlerin takipçisi olmak ve konuları Genel Merkezya da Şubelerimize aktarmak suretiyle yönlendirici bilgiler vererek, sorunlaraortak çözüm yolları aramaktır .Meslek alanımıza ait yasal mevzuatta yapılan hertürlü değişikliği takip ederek, kazanılan ve kaybedilen kamu hakları konusundahalkı bilgilendirmek, bilinçlendirmektir. Özellikle görsel ve yaşamsalkirliliğe sebep olan çarpık ve izinsiz kentleşmenin beraberinde getirdiğisorunları tespit etmek, çözüm önerileri getirmek, kamuoyuyla paylaşarak ilgilikamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak, destek vermektir. Meslekideformasyonlar sonucu yapılan yanlış ve hiyerarşik düzene aykırı planlamalarile kentsel yaşamı etkileyen ve içinden çıkılamaz sorunlara yol açan her türlüolumsuz eşiğe ilişkin, alternatif çözüm önerileri geliştirmektir. Bölgemize aitsorunların çözümüne ait reel faaliyetlerin içerisinde yer almaktır. Bölgemizdevar olan ve yanlış politikalar sonucu kentsel yaşama ve insan sağlığına zararveren her türlü girişime karşı, fikir yürütmek, eleştirilerde bulunmak,gerekirse yasal yolları kullanmaktır. Mesleki etik kuralları özümsemek veteknik denetimleri sürdürmektir.”


Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2017, 11:55
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner44

banner41

banner47

banner4

banner46

banner48