Sarıkaya, İletişim Noktaları Eğitim Programı’nı değerlendirdi

Sarıkaya, İletişim Noktaları Eğitim Programı’nı değerlendirdi

Sarıkaya, İletişim Noktaları Eğitim Programı’nı değerlendirdi

Ticaret BakanlığıTOBB – Odalar ‘İletişim Noktaları Eğitim Programı’na katılan  Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Muharrem Sarıkaya programla ilgili açıklama yaptı. 
Sarıkaya: “Türk Eximbank tarafından 1987 yılında sermayesinin tamamı hazineye ait olmak üzere kurulmuş bir dış ticaret finansman kurumudur.
Türk Eximbank’ın amacı; ihracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması, ihracatçıların uluslararası ticarette paylarının arttırılması, girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması, ihracatçılar ve yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitler ve yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence sağlanması, yurt dışında yapılacak yatırımlar ile ihracat veya döviz kazandırma maksadına yönelik yatırım malları üretim ve satışının desteklenerek teşvik edilmesidir.
Türk Eximbank bu amaçlarını,
İhtiyacı karşılayacak ve rekabet gücü kazandıracak kredi desteği sağlamak,
Yurt içi ve yurt dışı finansman kurumlarının, bu faaliyetlerin finansmanına katılımlarını artırmak ve bu kurumların finansmanında aktif rol oynamalarını sağlayabilmek için garantiler vermek,
Mal ve hizmet ihracından doğan alacakları ticari ve politik risklere karşı sigorta etmek, suretiyle gerçekleştirmek, şeklinde ifade edebiliriz.
Üyelerimizin istifade edebileceği  Türk Eximbank’ın başlıca  finansman destekleri,
1. İhracata yönelik işletme sermayesi kredisi : Türkiye’de yerleşik, ihracata yönelik mal üreten imalatçılarımız ve imalatçı-ihracatçılarımız, ihracatçılarımız ile Türkiye’de kurulan Serbest Bölgelerde üretime veya alım-satıma yönelik geçerli faaliyet ruhsatı sahibi olan firmalarımız yararlanabilir. Bu kapsamda kredi başvuru tarihinden azami 180 gün öncesine kadar olan sürede gerçekleştirilen hammadde, ara malı alımı, nihai mal, nihai ürün ve 1 aylık dönem için elektrik, su, doğal gaz, personel masrafları gibi işletme sermayesi ihtiyaçları finanse ediliyor. İhracata Yönelik İşletme Sermayesi Kredisi programı kapsamında program limiti azami 50.000.000 ABD Doları olup, kredi Euro veya USD olarak kullanılabilmektedir. Kredi programından 1.5 yıl, 2 yıl, 2.5 yıl ve 3 yıllık vade seçenekleri ile yararlanılabilir. Altı ayda bir ödemeli 3 yıl vadeli USD kredi faizi    LIBOR+2,25’dir.
2. İhracata Yönelik Yatırım Kredisi : Türkiye’de yerleşik ihracata yönelik mal üreten imalatçı, imalatçı-ihracatçı ve Türkiye’de kurulan Serbest Bölgelerde üretime/alım satıma yönelik geçerli faaliyet ruhsatı sahibi olan firmalarımız yararlanabilir. Bu kapsamında 50.000.000 ABD Doları’na kadar azami 2 Yıl geri ödemesiz 7 Yıl vadeli LIBOR+2,85 faiz ile kredi kullandırabiliyor.
3. İhracata Hazırlık Kredisi : Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ), Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ) hariç, ihracatçılarımız ve ihracata yönelik mal üreten (sadece nihai üreticiler) imalatçılarımız yararlanabilir. Bu kapsamda 25 milyon ABD Doları’na kadar  720 gün vadeli 4 taksitte LIBOR+1,75  faiz ile kredi kullandırılabiliyor.
4. KOBİ İhracata Hazırlık Kredisi : İhracatçı KOBİ’lerimiz ve ihracata yönelik mal üreten (sadece nihai üretici) imalatçı KOBİ’lerimiz yararlanabilir. Bu kapsamda TL yada ABD Doları olarak 5.000.000 ABD Doları’na kadar kredi kullanılabilir. TL krediler için maksimum süre 360 gün, döviz kredileri için maksimum süre 720 gündür. Geri ödeme USD için 720 gün 4 taksit LIBOR+1,75 faiz, TL için 360 gün 2 taksit Sigortalı 6,59 ;Sigortasız 6,84 faiz şeklindedir.
5. Sevk Öncesi İhracat Kredisi : Sevk Öncesi İhracat Kredileri programı ile ihracatçılarımızın ve ihracata yönelik mal üreten (nihai üretici) imalatçılarımızın ihracatlarını geliştirilmelerine destek veriliyor, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesine katkıda bulunuluyor, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılmasına yardımcı olunuyor, yurt dışında yapılacak yatırımlar ile ihracat amacına yönelik yatırım malları üretim ve satışı teşvik ediliyor, ihracatçılarımızın sevk öncesi kısa vadeli finansman ihtiyaçları aracı bankalar aracılığı ile karşılanıyor. 
Sevk Öncesi İhracat Kredisinden;
 Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ), Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ) hariç, ihracatçılarımız ve ihracata yönelik mal üreten (sadece nihai üreticiler) imalatçılarımız KKTC’de mukim ihracatçılarımız ve ihracata yönelik mal üreten (sadece nihai üreticiler) imalatçılarımız,
Serbest bölgelerde, üretim veya alım satım ruhsatı sahibi gerçek ve tüzel kişiler,
Türkiye’de yerleşik firmaların, 2008/6 sayılı İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ çerçevesinde aşağıda belirtilen döviz kazandırıcı hizmetlerin ihraç taahhüdü karşılığında;
Turizm müesseseleri ile seyahat acentelerimiz, tur operatörlerimiz,
Uluslararası kara, deniz veya hava ulaştırma firmalarımız,
Yabancı uyruklulara (diplomatik temsilcilikler ve mensupları dâhil), turistlere veya yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarına ülkemizde bulundukları sürede, bedelleri yurt dışındaki sağlık ve sigorta kuruluşlarından tahsil edilmek kaydıyla döviz karşılığı sağlık hizmeti sunan firmalarımız,
Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilecek müteahhitlik, müşavirlik, yazılım ve mühendislik hizmetleri gibi döviz kazandırıcı hizmet sunan firmalarımız,
Bedelleri döviz olarak alınmak kaydıyla yurt dışında yerleşik firmalar adına garanti kapsamında gerçekleştirilen bakım ve onarım hizmetiyle, yabancı bandıralı gemi, uçak veya tırların bakımı ve onarımı ile bunlara yapılan mal (yakıt ve madeni yağlar hariç) ve hizmet satışı yapan firmalarımız,
Yurt içinde yerleşik haber ajanslarınca, yurt dışındaki yayın organlarına görüntülü veya görüntüsüz haber satışları yapan firmalarımız yararlanabilir.
Sevk Öncesi İhracat Kredileri programı kapsamında; bir firmaya kullandırılabilen TL ve Döviz kredilerinin anapara bakiyeleri toplam limiti azami 25.000.000 ABD Doları tutarındadır. Vade azami 720 gün, geri ödeme 4 taksit, faiz LIBOR+1,75’tir.
6. Dış Ticaret Şirketleri İhracat Kredisi : Dış Ticaret Şirketleri İhracat Kredisi, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ile Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ)'nin ihracat faaliyetleri ile ilgili finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullandırılmaktadır. 
Program kapsamında firma bazında, Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu’nun kararı çerçevesinde ihdas edilen ilgili kredi komiteleri tarafından ABD Doları bazında limit tahsis edilmekte, komiteler tarafından belirlenen limitler gerektiğinde yıl içinde revize edilebilmektedir. Vade azami 720 gün olup geri ödeme 4 taksit, faiz LIBOR+1,75’tir.
7. Reeskont Kredisi : İhracata yönelik mal üreten imalatçılarımız, döviz kazandırıcı hizmet ihracı yapan firmalarımız ve tüm ihracatçılarımız faydalanabilir. Mal ve döviz kazandırıcı hizmet ihracatında bulunan firmalarımız için uygun maliyetli finansman sağlanması amacıyla, T.C Merkez Bankası ile işbirliği içerisinde, Eximbank’a tanınan 17 milyar ABD Doları limit çerçevesinde kullandırılan TL/Döviz Kredisi programıdır. Eximbank kredilerinin %87’lik kısmını oluşturmaktadır. İşlem alt limiti KOBİ vasfına haiz firmalar için 50.000 ABD Doları, diğer tüm firmalar için 100.000 ABD Doları'dır. Vadesi 360 güne kadar olup 360 gün 1 taksit için faiz oranı LIBOR+0,75;  240 gün 1 taksit için faiz oranı LIBOR+0,65’ tir
8. Sevk Sonrası Reeskont Kredisi : Bu krediden KOBİ, İhracata yönelik mal üreten imalatçılarımız ve tüm ihracatçılarımız faydalanabilir.İhracatçı, imalatçı ihracatçı, ihracata yönelik mal üreten imalatçıların sevk sonrası ihracatın finansmanı amacıyla vadeli satışlarından doğan ihracat alacaklarına ilişkin yabancı para üzerinden düzenlenen senet ve belgeler karşılığında Türk menşeli malların serbest dövizle, kesin olarak ihracından sonra ihracat alacaklarının iskonto edilip, sevk sonrası dönemde finansman ihtiyacının karşılanması için verilen bir kredidir. Malın ihraç edilmesinden sonra 360 güne kadar olan firma alacaklarının her hangi bir teminat istenmeden peşin tahsiline imkan sağlanıyor. 
Program kapsamında firma limiti döviz ve Türk Lirası kredilerin toplamı olmak üzere azami 350 Milyon ABD Doları’dır (DTSŞ hariç). Dış Ticaret Sermaye Şirketleri için firma limiti 400 Milyon ABD Doları’dır. Kredi Euro / USD/GBP/JPY olarak kullanılabilmektedir. Sevk Sonrası Reeskont Kredisi programı kapsamında işlem bazında alt limit 1.000 ABD Doları tutarındadır. Sevk Sonrası Reeskont Kredisi 120 gün 1 taksit olarak kullanıldığında faiz oranı USD olarak LIBOR+0,40; 240 gün 1 taksit olarak kullanıldığında faiz oranı USD olarak LIBOR+0,65’ tir.
9. Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kredisi : Türk Eximbank tarafından yapılan istihbarat ve değerlendirme çalışması sonunda mali analiz ve ticari etik açısından yeterli görülen ihracatçılarımız, projelerine ilişkin T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgesi (VRHİB) kapsamında Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kredisi programımızdan yararlanabilirler.
 Türk firmalarının yurt dışında yerleşiklere yönelik olarak gerçekleştirecekleri hizmetlerin finansmanına yönelik bir kredi programıdır.
Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kredisi, ihracatçılarımızın yurt dışına yönelik olarak gerçekleştireceği müteahhitlik, müşavirlik, yazılım ve mühendislik hizmetleri, yabancı bandıralı uçak/gemi/tır bakım ve onarımı, yurt dışında yerleşiklere yönelik yurt içinde döviz karşılığı verilecek sağlık hizmetleri ile yurt içinde yerleşik haber ajanslarınca, yurt dışındaki yayın organlarına görüntülü veya görüntüsüz haber satışları vb. nitelikteki hizmet ihracı projelerine ilişkin T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgesi (VRHİB) kapsamında finanse edilir.
Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kredisi programı kapsamında ihracatçılarımıza 25 milyon ABD Doları’na kadar kredi kullandırabilmektedir..
Proje limiti, program limitini ve VRHİB tutarını aşmamak kaydıyla hizmet veren ve hizmet alan firmalar arasında imzalanan sözleşme hükümleri dikkate alınarak Türk Eximbank tarafından proje bazında belirlenmektedir. Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kredisi programı kapsamında ihracatçılarımıza yönelik alt sınır bulunmamaktadır.
Kredinin vadesi, krediye ilişkin VRHİB süresi ile sınırlı olmakla birlikte azami 720 gündür. Kredi 180, 360, 540 ve 720 gün vadeli olarak kullandırılmaktadır. VRHİB süresi 24 ayı aşan projeler için kredinin azami vadesi Banka tarafından ayrıca değerlendirilmektedir.
Geri ödeme USD için 720 gün 4 taksit LIBOR+2,00 faiz, 360 gün 2 taksit LİBOR+1,50 faiz şeklindedir.
10. Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Köprü Kredisi : Krediye konu olan projelere ilişkin işlerin devam ettiğini ilgili ülkelerdeki Ticaret Müşaviri/T.C. Büyükelçiliği’nce düzenlenecek olan belgeler ile tevsik eden ve proje bilgileri/alacak tutarları Eximbank tarafından yürütülen incelemeler neticesinde belirlenen müteahhitlik/müşavirlik firmaları bu programdan yararlanabimektedir.
 Uluslararası piyasalarda yaşanan mali krizin Türk müteahhitlik sektörü üzerindeki etkilerinin azaltılması ve bu alanda faaliyet gösteren firmalarımızın mevcut şantiyelerinin ve mobilizasyon-makine parkının işler durumda muhafaza edilerek bu pazarlardaki yatırımların ve mevcut rekabet gücünün uzun dönemde kalıcılığını korumak amacıyla finansman sağlanmaktadır.
Program kapsamında 25 Milyon ABD Doları’na kadar kredi kullandırılabilmektedir. Firmaya tahsis edilecek kredi tutarı, firma limitini aşmayacak şekilde, proje bilgileri ve kredinin Uygulama Esasları’nın 2. maddesinde belirtilen çerçeveye uygun tahsil edilmemiş hakediş ve belgeye bağlanmış diğer alacak tutarları dikkate alınarak Banka tarafından belirlenmektedir. Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Köprü Kredisi programı kapsamında işlem bazında herhangi bir alt limit bulunmamaktadır. Kredi programından 360 ve 720 gün vade seçenekleri ile yararlanılabilmektedir.
Geri ödeme USD için 720 gün 3 taksit LIBOR+2,00 faiz, 360 gün 1 taksit LİBOR+1,75 faiz şeklindedir.
11. İhracat Alacakları İskonto Programı : Banka Spesifik İhracat Kredi Sigortası Sevk Sonrası Risk Programı kapsamında, satış sözleşmesi bazında ticari ve politik risklere karşı sigortalanan ihracat işlemlerinden doğan, vadeli ihracat alacaklarını sevk sonrası aşamada iskonto etmektedir.
İhracat Alacakları İskonto programı kapsamında herhangi bir firma limiti bulunmamakla birlikte İşlem alt limiti 15.000 ABD Dolarıdır.
Türkiye’den ihraç edilecek Türk menşeli (gümrük beyanname formunda menşe ülke kodu 052 olan) sermaye mallarının tamamı kapsam içerisindedir.
Kredilendirme oranı, Spesifik İhracat Kredi Sigortası Sevk Sonrası Risk Programı kapsamında yapılacak risk analizi sonucunda belirlenecek zarar tazmin oranına göre tespit edilmektedir. Zarar tazmin oranının %95 olarak belirlendiği işlemler için kredilendirme oranını %90, zarar tazmin oranının %90 olarak belirlendiği işlemler için ise kredilendirme oranını %85 olarak uygulanmaktadır.
Krediye ilişkin asli teminat, ihracat alacaklarının ve ihracat bedellerine ilişkin Spesifik İhracat Kredi Sigortası kapsamında doğmuş/doğacak hakların Bankaya temlik edilmesidir.
OECD düzenlemeleri çerçevesinde, anapara geri ödeme süresi iki yıl ve üzerindeki işlemler için ihracat bedelinin asgari %15’lik kısmının iskonto tarihinden önce ithalatçı firma veya bankası tarafından ihracatçıya ödenmesi gerekmektedir.
Anapara geri ödeme süresi iki yıl ve üzerindeki ihracat işlemlerinde, satış sözleşmesinde, ihracat bedeli vadelerinin azami 6'şar aylık dönemlere denk gelecek eşit taksitler halinde ödemeli olacak şekilde düzenlenmesi beklenmektedir.
Anapara geri ödeme süresi; iki yılın altındaki ihracat işlemlerinde ise, satış sözleşmesinde tek bir ödeme vadesi öngörülmesi de mümkündür.
Program kapsamında iskonto tarihi itibariyle, sermaye malları için vadesine azami 120 ay kalan ihracat alacakları iskonto edilmektedir. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından yüksek gelirli olarak sınıflandırılan ülkeler için azami vade 60 ay olabilmektedir.
Uygulanacak faiz oranını, işlem bazında Banka kaynak maliyetlerini dikkate alarak belirlemektedir.
12. Yurt Dışı Bankalar Alıcı Kredileri : Yurt Dışı Bankalar Alıcı Kredileri programı kapsamında, Türk Eximbank tarafından kredi limiti tahsis edilmiş yurt dışında yerleşik muteber bankalar aracılığıyla, ülkemizden mal ithal etmek isteyen yabancı alıcılar finanse edilmektedir.
Kredi başvurusunun, yabancı alıcı tarafından doğrudan limit tahsis edilen yurt dışında yerleşik Bankaya yapılmasını; Türk Eximbank’a ise, bu banka tarafından iletilmesi beklenmektedir.
Türk Eximbank’a ulaşan başvurular, yabancı Bankanın cari limiti çerçevesinde, OECD Resmi Destekli İhracat Kredileri Uzlaşısına ve Türk Eximbank değerlendirme kriterlerine göre değerlendirilmektedir.
Türkiye’den gerçekleşecek Türk menşeli tüketim ve sermaye mallarının ihracatına finansman sağlanmakta olup 24 aydan kısa vadeli kredilerde Türk Eximbank finansmanı, Türkiye’den gerçekleştirilecek ihracatın kontrat bedelinin azami %100’üne kadar olabilir. Fakat OECD Resmi Destekli İhracat Kredileri Uzlaşısı uyarınca, 24 ay ve daha uzun süreli vadelerde,  Türk Eximbank finansmanı ihracat kontrat bedelinin %85’i ile sınırlıdır. Söz konusu kontratlardaki bakiye %15’in, yabancı alıcı veya yurtdışı bankanın kendisi tarafından finanse edilmesi gerekmektedir.
Bu uygulama ile İhracatçılarımızın yabancı alıcılarına, ürün paketinin yanı sıra finansman paketi de sunabilmesine olanak tanınmakta,
Yurtdışında yerleşik bankalar aracılığıyla, yabancı alıcılara alternatif finansman kaynağı sağlanmakta,
İhracatçılarımızın satış potansiyeli arttırılmaktadır.
Alıcı kredisi niteliğindeki Program kapsamında tahsis edilen kredilerden doğan maliyetler, genel olarak doğrudan kredi borçlusu tarafından karşılanır. Başlıca maliyet unsurları:
Faiz ( Türk Eximbank kaynak maliyetleri dikkate alınarak, işlem bazında belirlenmektedir.),
Risk Primi (OECD Resmi Destekli İhracat Kredileri Uzlaşısı kapsamında bir defaya mahsus tahsil edilmektedir.),
Komisyon (Yönetim Komisyonu, Taahhüt Komisyonu).
13. Alacak Sigortası : Yurt dışında yapılan satışlarda vadeli alacak yapısına sahip bütün ihracatçılarımız bu programdan faydalanabilmektedir.
Alacak Sigortası ile ihracatçılarımızın yurt dışı satışlarından doğan tahsilatı riskli alacakları ticari ve politik risklere karşı sigorta kapsamına alınmaktadır. Alacak sigortası ile ihracatçılarımızın Türk Eximbank tarafından kapsama alınan ülkelerdeki alıcılara yapacağı 360 güne kadar vadeli tüm sevkiyatları alıcı firmalara tahsis edilen limitler çerçevesinde sigortalanmaktadır.
Alacak Sigortası Programı’nın amacı, bir taraftan ihracatçılarımızın kısa vadeli satışlarına ilişkin ihracat bedellerinin ticari ve politik risklere karşı belirli limitler dahilinde teminat altına alarak ihracatı teşvik etmek ve yönlendirmek, diğer taraftan da poliçenin teminat olarak gösterilmesi ile ticari bankalardan ihracat kredisi teminini kolaylaştırmaktır.
Alacak Sigortası ile 360 güne kadar yapılan vadeli satışlar teminat altına alınmaktadır.
Türk Eximbank tarafından teminat altına alınan firma sevkiyatları için prim oranları; ihracatın vadesi, ödeme şekli, alıcının ülkesinin risk kategorisi, alıcının özel ya da kamu alıcısı olup olmadığı dikkate alınarak tespit edilmektedir.
Genel Sekreter Sarıkaya ekonomik bağlamda sıkıntılı bir süreçten geçen ülkemizin bu zor süreci ancak üreterek ve ürettiğini ihraç ederek aşabileceğini;  üretime ve ihracata yönelik Devletimizin önemli destek ve teşvikleri olduğunu, Ticaret ve Sanayi Odası olarak  üyelerimizi bu destek ve teşviklerden haberdar etmek ve yol göstermek gibi çok önemli bir görevimiz var dedi.

Gündem

Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2018, 17:39
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner5

banner41

banner47

banner45

banner46

banner48