TSO Başkanı Demir Müjdeleri Sıraladı

TSO Başkanı Demir Müjdeleri Sıraladı

TSO Başkanı Demir Müjdeleri Sıraladı

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir, basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelerek, Elvanpazarcık dönüşüm küçük sanayi sitesi, Kültür mantarı yetiştiriciliği ile Teknoloji geliştirme bölgesiyle ilgili bilgiler verdi.

“ELVANPAZARCIK BÖLGESİNDE KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ KURMAK İSTİYORUZ”

Demir, küçük sanayi sitesinin, Elvanpazarcık bögesinde yapılacağını belirterek girişimcilerin ödeme detayları ve projelendirme hakkında şunları söyledi;

“Zonguldak ve Batı Karadeniz bölgesiyle ilgili çalışmalar yapmaktayız. Özel yatırım yapmak bölgemiz için istihdam demektir. Şu anda dört OSB ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Diğer taraftan küçük sanayi siteleri ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bakacakkadı beldesinde dokuz ay önce başlattığımız bir çalışmamız vardır. O bölgede küçük bir sanayi sitesi kurmak istiyoruz. Arazi bulma noktasında Zonguldak Valiliği önümüzü açmıştır. 265 dönümlük alanda 110 parsellik adada girişim Sanayi Sitesi projemiz devam ediyor. Bu noktada başbakanlıkta onay aşamasına kadar gelmiş bulunmaktayız. O bölgede yüzde yüz doluluk oranı yakaladık. Biz küçük Sanayi sitelerini şu sebeple önemsiyoruz. Yatırımcıya hazır alt yapısı olan parseller sunmak çok önemli bir şeydir. Biz bakacak kadıdan sonra kent merkezine daha yakın bir küçük Sanayi Sitesi kurma ile ilgili çalışmalarımız vardır. Bu anlamda Zonguldak Valiliği ve Defterdarlık bizi destek vermiştir. Ayrıca elvan pazarcık belediye başkanı Hüseyin Uzun ile istişarelerde bulnduk. Zonguldak kent merkezine 11 km mesafede her yönden ergonomik ve rantabıl bir bölge tespit ettik. Bu alana 40 + 40 dönüm diyebiliriz. Toplamda 80 bin alanda mütabık kaldık. Biz burada aslında büyümek isteyen girişimcilere fırsat sunuyoruz. Biz kent merkezindeki imalatçı ve sanayicilerin taliplerini topluyoruz. Burada elimizi çabuk tutmamız lazım çünkü arazi kıymetli ve az bulunan cinstendir.”

Öte yandan TSO yönetim kurulu üyesi Batuhan Uludüz’de ödeme planı ile ilgili bilgiler verdi.

“ÖZEL YATIRIM ALANLARI HEDEFLENMİŞTİR”

Ardından bir diğer konu olan Teknoloji bölgesi ile ilgili bilgilendirme yapan TSO Başkanı Metin Demir, şunları söyledi;

“Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB)
Üretimde buluşların geliştirilmesine kaynak teşkil eden araştırma-geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik bir düzenleme olarak 6 Temmuz 2001 tarihinde yürürlüğe giren 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile, yüksek teknoloji içeren yatırımlar için özel yatırım alanları oluşturulması hedeflenmiştir.
Zonguldak Teknoloji Geliştirme Bölgesi Bakanlar Kurulunun 11.09.2017 tarih ve 2017/10806 sayılı kararı ile kurulmuştur. Söz konusu karar 30.09.2017 tarih ve30169 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Teknoloji Geliştirme Bölgesi Tanımı
Üretimde buluşların geliştirilmesine kaynak teşkil eden araştırma-geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik bir düzenleme olarak 6 Temmuz 2001 tarihinde yürürlüğe giren 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile, yüksek teknoloji içeren yatırımlar için özel yatırım alanları oluşturulması hedeflenmiştir. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren firmalara önemli vergi avantajları sağlanmıştır.
4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsünün olanaklarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği site veya bu özelliklere sahip teknopark” olarak tanımlanmaktadır.”

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Amaçları
Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin amacı, ülke sanayinin uluslararası piyasalarda rekabet edebilir duruma gelmesi ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulabilmesi için;
• Teknolojik bilgi üretmek,
• Üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek,
• Ürün kalitesini veya standardını yükseltmek,
• Verimliliği artırmak,
• Üretim maliyetlerini düşürmek,
• Teknolojik bilgiyi ticarileştirmek,
• Teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek,
• Küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak,
• Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun kararları da dikkate alınarak teknoloji Yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak,
. Araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak,
• Teknoloji transferine yardımcı olmak ve
• Yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişinihızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamaktır.

Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki Yatırımlara Yönelik Teşvikler
4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile sağlanan teşvik ve muafiyetler aşağıda belirtilmiştir:
- 2547 sayılı YÖK Kanununun 39. maddesine göre, öğretim elemanları, yurtiçinde ve yurtdışında geçici görevlendirme esaslarına göre yapacakları çalışmaları, üniversite yönetim kurulunun izni ile, bölgedeki kuruluşlarda yapabilirler. Aylıklı izinli olarak bölgede görevlendirilen öğretim üyelerinin, bölgede elde edecekleri gelirler, üniversite döner sermayesi kapsamı dışında tutulur.
- Ayrıca öğretim elemanları, üniversite yönetim kurulunun izni ile yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde; şirket kurabilir, kurulu bir şirkete ortak olabilir veya bu şirketlerin yönetim kurullarında görev alabilirler.
- Bölgede yer alan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bölgedeki yazılım ve Ar-Ge’ye dayalı üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları, 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaftır.
- Bu süre içerisinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektöre!, internet, mobi! ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri de katma değer vergisinden müstesnadır.
- Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin bu görevleri ileilgili ücretleri de 31.12.2023 tarihine kadarher türlü vergiden muaftır.
- Bölge içinde yer alan Teknoloji Geliştirme Merkezlerinde KOSGEB tarafından desteklenen girişimciler, Kanunun sağladığı muafiyetlerden ayrıca yararlanırlar.
- 4691 sayılı Kanun kapsamında anonim şirket olarak kurulan ve bölgenin yönetim ve işletmesinden sorumlu şirket, Kanunun uygulanması ile ilgiliişlemlerde her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Bu Kanunun uygulanması ile ilgili elde edilen kazançlar da 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaftır.
- 31.12.2024 tarihine kadar beş yıl boyunca SGK primi işveren payının % 50’si devlet tarafından karşılanacaktır.
- Atık su arıtma tesisi işleten Bölgelerden atık su bedeli alınmaz.
- 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 8. maddesi uyarınca,
Bölgenin kurulması için gerekli arazi temini, alt yapı ve idare binası inşası ile ilgili giderlerin yönetici şirketlerce karşılanamayan kısmı yardım amacıyla Bakanlık bütçesine konulan ödenekle sınırlı olmak üzere karşılanmaktadır. Teknoloji geliştirme bölgelerinde yatırım yapmak, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer almak isteyen firmalar çalışmakta veya proje geliştirmekte oldukları sektöre göre Yönetici Şirketler ile görüşerek hangi bölgede yer alacaklarını belirleyebileceklerdir. Firmalar her bir Teknoloji Geliştirme Bölgesinin hazırlamış olduğu Bölge İşletme Yönergesi hükümlerine göre başvuru yapar ve faaliyette bulunurlar. Bölge içinde faaliyete geçen firma, çalıştırdığı Ar-Ge personelini Yönetici Şirketin onayından sonra muafiyetten yararlanmak üzere Maliye Bakanlığına bildirim yapmak zorundadır. Yönetici Şirket
Anonim şirket olarak kurulan bölgenin yönetimi ve işletmesinden sorumlu şirkettir. Zonguldak Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketi;Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak Valiliği, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası, Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası, Devrek Ticaret ve Sanayi Odası, Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası, Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında kurulmaktadır.

“KÜLTÜR MANTARI TESİSLERİNİN UYGUN ŞEKİLDE KURULABİLMESİ ÖNEMLİDİR”

Ardından, Batı Karadeniz Bölgesinde yapılması planlanan kültür mantarı yetiştiriciliği (Beyaz Ģapkalı mantar, kestane mantarı, shiitake mantarı ve Ġstiridye mantarı) ve kompost yatırımlarına değinen Demir, şöyle konuştu;

“yatırımlarının doğru yönlendirilmesi, kültür mantarı tesislerinin uygun ve verimli şekilde kurulabilmesi, sağlıklı ve katma değeri yüksek ürünlerin üretilebilmesi, teknoloji seçimi,” gibi hususlarda teknik yardıma ve ön fizibilite hazırlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda, aşağıda belirtilen kapsam ve şarrtlar dâhilinde bir ön fizibilite raporu düzenlenmiştir.” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2018, 10:23
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner5

banner41

banner47

banner4

banner46

banner48